De advocatuur moet onder toezicht van één onafhankelijke landelijke toezichthouder komen, het nieuw op te richten Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA). Dat schrijft de Minister voor Rechtsbescherming in een brief van 29 juni 2023 aan de Tweede Kamer. Op dit moment staat de advocatuur onder toezicht van de 11 (lokale) dekens.

De toezichthouder moet toezicht uitoefenen en handhaven op alle in Nederland ingeschreven advocaten, onafhankelijk van zowel de overheid als de beroepsgroep. De OTA wordt een orgaan van de publiekrechtelijke beroepsorganisatie de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) maar voert als toezichthouder zijn werk onafhankelijk van de advocatuur uit. De toezichthouder krijgt de mogelijkheid een tuchtklacht in te dienen bij de tuchtrechter of een boete of last onder dwangsom op te leggen. Advocaten kunnen zich richting de toezichthouder niet beroepen op hun geheimhoudingsplicht, omdat de toezichthouder een soortgelijke geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht krijgt. De minister schrijft dat hij zijn brief van 26 september 2022 over versterking toezicht advocatuur (Kamerstukken II 2022/23, 29279, nr. 733) op de volgende punten heeft aangescherpt:

  • In de naamgeving komt de onafhankelijkheid van de toezichthouder expliciet tot uitdrukking. De naam van de nieuwe toezichthouder is Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur (OTA).
  • Het bestuur van de OTA bestaat uit 5 personen, waarvan de meerderheid, waaronder in ieder geval de voorzitter, geen advocaat is.
  • Het bestuur van de OTA wordt benoemd door de algemene raad (AR), na een bindende enkelvoudige voordracht door een benoemingsadviescommissie bestaande uit een lid van een Hoog College van Staat, een vertegenwoordiger vanuit de advocatuur en een vertegenwoordiger vanuit de wetenschap of het toezicht.
  • Het bestuur van de OTA kan zelfstandig beslissen en beschikken over personeel, financiën, huisvesting en ICT. Het bestuur van de OTA krijgt een bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
  • Er komen wettelijke kaders waarbinnen de begroting van de OTA zich kan ontwikkelen. Daarnaast wordt geregeld dat de begroting en de jaarrekening van de OTA goedgekeurd worden door het college van toezicht, gehoord de AR.
  • Het college van toezicht (CvT) blijft bestaan en krijgt deels andere taken. Het CvT zal bestaan uit drie door de Kroon benoemde leden. De algemeen deken maakt geen deel meer uit van het CvT.
  • Er komt één meldpunt bij de OTA waar alle signalen en klachten over advocaten gemeld moeten worden. De OTA verwijst tuchtklachten door naar de lokale deken voor verdere afhandeling.

De bestuursleden van de OTA zullen benoemd worden door een benoemingsadviescommissie, bestaande uit 1 vertegenwoordiger van de advocatuur, 1 vertegenwoordiger uit de wetenschap of het toezicht en 1 lid van een Hoog College van Staat. Het College van Toezicht zal in het openbaar rapporteren over het beleid en de algemene gang van zaken van de OTA en de begroting voor de toezichthouder goedkeuren. Wettelijk wordt geregeld dat de toezichthouder en lokale dekens ten behoeve van deze klachtbehandeling informatie met elkaar mogen uitwisselen. Naast de klachtbehandeling blijven de lokale dekens tevens voorzitter van de lokale orde van advocaten en vertrouwenspersoon. De deken blijft ook voorlichting geven aan advocaten.

Kamerbrief Nadere uitwerking versterking toezicht advocatuur

Bron: www.rijksoverheid.nl

Laatste nieuws