De Eerste Kamer heeft op 18 maart vijf van de zeven moties aangenomen die de week daarvoor werden ingediend tijdens het debat over de staat van de rechtsstaat.

Gevolg van het aannemen van één van de moties is dat er een onderzoek komt naar een voorziening voor de toegang tot de rechter als het Juridisch Loket oordeelt dat iemand niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Veel senatoren hebben hier moeite mee, aangezien de toegang tot de rechter een grondrecht is. Twee andere moties die het ook haalden, roepen de regering eveneens op de toegang tot de rechter te waarborgen. Eén motie vraagt de regering het bezuinigingsplan voor de gefinancierde rechtsbijstand te heroverwegen. Een andere motie vraagt de toegang tot de rechter te garanderen bij mogelijke aanpassing van de stelsels van gefinancierde rechtsbijstand en van de griffierechten.
De motie die de regering opriep de politie weer onder te brengen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, werd met 1 stem verschil verworpen. De motie die opriep tot een samenhangende herziening op de Grondwet, is aangehouden, in afwachting van een toegezegde brief van de minister van Binnenlandse Zaken over dit onderwerp.
 

Aangenomen moties

De motie-Franken c.s. (Kamerstuk 33 750-VI, H) verzoekt de regering kwaliteitseisen, die de onafhankelijke rechter zelf stelt, als uitgangspunt te nemen bij beslissingen over de bekostiging van de rechterlijke macht in Nederland. Minister Opstelten gaf aan dat hij het oordeel over deze motie aan de Kamer overlaat.
De fracties van VVD, 50PLUS, OSF, PvdD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie stemden voor. De PVV-fractie stemde tegen.

De motie-Franken c.s. (Kamerstuk 33 750-VI, I) verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze een voorziening kan worden getroffen waardoor een rechtzoekende, wiens verzoek tot verwijzing naar de rechter door het “Juridisch Loket” is afgewezen, toch een direct beroep op de rechter kan doen, zodat de laatstgenoemde vervolgens zelf zal beslissen of betrokkene alsnog voor vergoeding van rechtsbijstand in aanmerking komt. Staatssecretaris Teeven gaf aan dat hij de motie als ondersteuning van het beleid beschouwt en het oordeel hierover aan de Kamer overlaat.
De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, PvdA, D66, VVD, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, CDA stemden voor. De PVV-fractie stemde tegen.

De motie-Ruers c.s. (Kamerstuk 33 750-VI, K) verzoekt de regering haar bezuinigingsplan in het kader van de toegang tot het recht en de gefinancierde rechtsbijstand in heroverweging te nemen. Staatssecretaris Teeven ontraadde deze motie.
De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. De fracties van VVD, SGP en PvdA stemden tegen.

De motie-Strik c.s. (Kamerstuk 33 750-VI, N) verzoekt de regering het waarborgen van de toegang tot de rechter voor een ieder leidend te laten zijn bij een mogelijke aanpassing van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en het stelsel van de griffierechten. Staatssecretaris Teeven liet het oordeel over deze motie over aan de Kamer.
De fracties van OSF, 50PLUS, PvdD, PvdA. D66, VVD, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, CDA stemden voor. De PVV-fractie stemde tegen.

De motie-Strik c.s. (Kamerstuk 33 750-VI, M) verzoekt de regering haast te maken met de ratificatie van drie protocollen en de Kamer te informeren over het tijdpad waarin de voorstellen tot ratificatie aan het parlement zullen worden aangeboden. Minister Opstelten gaf aan dat hij het oordeel aan de Kamer overlaat en dat hij - als de motie wordt aangenomen- de Kamer zal informeren over het tijdsbestek waarin de voorstellen ter ratificatie worden aangeboden.
De fracties van PvdA, SP, 50PLUS, OSF, PvdD, D66, GroenLinks en CDA stemden voor. De fracties van PVV, VVD, ChristenUnie, SGP stemden tegen.
 

Aangehouden motie

De motie-Engels c.s. (Kamerstuk 33 750-VI, J) verzoekt de regering met een procedurevoorstel te komen voor een samenhangende herziening van de Grondwet. Minister Plasterk gaf eerder aan dat hij terughoudend is met algehele herzieningen van de Grondwet en ontraadde de motie.
Deze motie is aangehouden.
 

Verworpen motie

De motie-Witteveen c.s. (Kamerstuk 33 750-VI, L) waarin de Eerste Kamer uitspreekt dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans weer moet worden hersteld door het beheer over de politie weer terug te brengen naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Opstelten ontraadde deze motie.
De fracties van 50PLUS, OSF, PvdD, D66, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie stemden voor. De fracties van PVV, VVD, CDA, SGP stemden tegen.

Laatste nieuws