Naar aanleiding van het ‘Tiketa-arrest’ van het Europese Hof van Justitie, is de Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten gewijzigd. Deze richtlijn is een belangrijk hulpmiddel voor rechters bij zaken die raken aan een aantal bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die gaan over de bescherming van consumenten bij op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten, zoals telefonisch tot stand gekomen overeenkomsten of aankopen in een webshop. 

Het Europese Hof van Justitie heeft in het Tiketa-arrest bepaald dat de artikelen 6 en 8 van richtlijn 2011/83 er niet aan in de weg staan dat (een deel van) de verplichte precontractuele informatie alleen wordt verstrekt in de algemene voorwaarden. Wel moet dan aan de in het arrest weergegeven eisen worden voldaan. Zo moeten de algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website van de handelaar (of tussenpersoon) en moet de consument op actieve wijze zijn goedkeuring aan die voorwaarden hebben verleend. Dit door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje. Ook moet de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd worden. Omdat de rechter moet kunnen beoordelen of aan deze eisen is voldaan, is de richtlijn aangepast. Dat betekent dat een papieren versie van de algemene voorwaarden als productie in het geding moet worden gebracht. Verder moet gesteld worden waar de betreffende precontractuele informatie in de algemene voorwaarden te vinden is. 

Richtlijn Sanctiemodel essentiële informatieplichten

Bron: www.rechtspraak.nl

Laatste nieuws