Vanaf 15 september 2018 begint de rechtbank Rotterdam een pilot met laagdrempelige rechtspraak. Burgers en bedrijven kunnen civiele geschillen dan voorleggen aan de “regelrechter”. Doel van de pilot is de rechtspraak toegankelijker te maken door een snelle, goedkope en eenvoudige vorm van conflictoplossing te bieden. Voorwaarde is wel dat beide partijen bereid zijn om deel te nemen aan de procedure bij de regelrechter.

Burgers en bedrijven kunnen civiele geschillen dan voorleggen aan de “regelrechter”. Doel van de pilot is de rechtspraak toegankelijker te maken door een snelle, goedkope en eenvoudige vorm van conflictoplossing te bieden. Voorwaarde is wel dat beide partijen bereid zijn om deel te nemen aan de procedure bij de regelrechter.

De Rotterdamse Regelrechter gaat met partijen om de tafel en bekijkt samen met hen of een minnelijke oplossing mogelijk is. Lukt dat niet, dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door. De zitting vindt in beginsel binnen drie tot vier weken na ontvangst van het gezamenlijk verzoek plaats. Zo nodig kan de zitting op locatie gehouden worden, bijvoorbeeld bij een burengeschil over de erfgrens of een geschil over de plaatsing van een keuken.
Het verzoek kan worden ingediend door middel van het aanmeldformulier dat op rechtspraak.nl te vinden is.

De kosten voor partijen zijn relatief laag en zijn in beginsel beperkt tot het griffierecht omdat juridische bijstand niet verplicht is. Wanneer een particulier bij de zaak betrokken is, bedraagt het griffierecht € 79,- ongeacht de hoogte van het financieel belang. De pilot is immers bedoeld om voor de burger een laagdrempelige procedure te creëren. Besluiten twee bedrijven hun geschil voor te leggen aan de Rotterdamse Regelrechter dan geldt het gebruikelijke tarief aan griffierecht omdat dan wel gekeken wordt naar het financieel belang van de zaak. In alle gevallen betalen partijen ieder de helft van het griffiegeld, tenzij partijen daarover onderling andersluidende afspraken hebben gemaakt.

De regelrechter behandelt zaken over huur, koop, consumentenkwesties, schade en burenruzies. Tevens behandelt de regelrechter arbeidszaken, waaronder ontslagzaken. Mogelijk kan de regelrechter ook uitkomst bieden wanneer partijen in een mediation traject vastlopen. Denkbaar is dat partijen de hulp van de regelrechter inroepen om een ‘deelgeschil’ te beslechten, zodat partijen vervolgens weer verder kunnen met de mediation.

Er is een speciaal team regelrechters samengesteld bestaande uit zeer ervaren kantonrechters. Zij worden ondersteund door een speciaal team juridisch medewerkers die ook het Bureau van de Rotterdamse Regelrechter bemannen waar de aanvragen binnenkomen en waar men terecht kan met vragen.

De pilot, die wordt gehouden in Rotterdam en Dordrecht, heeft een looptijd tot 1 januari 2020 en de ervaringen van zowel partijen alsook de rechters worden geëvalueerd, onder wetenschappelijke begeleiding van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Laatste nieuws