Tijdige en voorspelbare rechtspraak met oog voor de menselijke maat, laagdrempelige toegang tot de rechter en een divers samengestelde rechtsprekende macht, die samenwerkt met andere bij de rechtspraak betrokken partijen. Daaraan geven de gerechten de komende jaren prioriteit, blijkt uit de op 6 april jl. op www.rechtspraak.nl gepubliceerde Agenda van de Rechtspraak.

De Rechtspraak heeft een nieuwe missie, visie en strategische agenda vastgesteld om de koers voor de komende jaren aan te geven. Ze dienen als anker bij het vaststellen van nieuw beleid en het investeren van beperkte middelen in een snel veranderende samenleving. Daarbij is bijvoorbeeld van groot belang dat rechtzoekenden bijtijds worden geholpen en weten wat ze kunnen verwachten als ze een rechtszaak starten. Ook moeten rechters altijd oog houden voor rechtvaardigheid en de mens achter het juridische dossier.

De nieuwe missie, visie en strategische agenda zijn tot stand gekomen in rondetafelgesprekken en gerechtsvergaderingen en bediscussieerd met hoogleraren, advocaten, studenten, journalisten en professionals uit het bedrijfsleven.

Missie
De Rechtspraak beschermt rechten en vrijheden, komt op voor de democratische rechtsstaat, zorgt voor een goede toepassing van het recht en voor beslissingen door onafhankelijke, onpartijdige, integere en deskundige rechters.

De visie
De Rechtspraak is rechtvaardig, toegankelijk, tijdig en transparant en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Rechtvaardig
In elke individuele zaak en op institutioneel niveau is de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter gewaarborgd. Rechtspraak kenmerkt zich, doordat elke zaak op zijn eigen merites wordt beoordeeld met oog en aandacht voor elke partij en de maatschappelijke context.
Recht wordt gesproken na een zorgvuldige behandeling van de zaak, gedegen feitenonderzoek en een eerlijk proces. Het toezicht dat aan de Rechtspraak is opgedragen, wordt actief en met kennis van zaken uitgevoerd. Alle medewerkers in de Rechtspraak zijn deskundig en betrokken. .

Toegankelijk
Rechtspraak is toegankelijk voor iedereen, opdat rechtsbescherming kan worden geboden en de rechtsstaat wordt gehandhaafd. Drempels die een effectieve toegang tot de rechter belemmeren, zijn onwenselijk. De Rechtspraak is digitaal, fysiek en telefonisch goed bereikbaar en verstrekt informatie in begrijpelijke taal. De Rechtspraak blijft ook op andere manieren laagdrempelig en eenvoudig bereikbaar als dat noodzakelijk is voor partijen. De Rechtspraak maakt gebruik van beproefde nieuwe technologieën voor digitalisering van de schriftelijke procedures en het houden van toezicht.

Tijdig
De Rechtspraak voert vanaf de start van de procedure regie, gericht op een zorgvuldige èn voortvarende afdoening van de zaak. De beslissing van de rechter wordt zo snel als mogelijk gegeven. Het (tijds)verloop van procedures is voorspelbaar.

Transparant
Rechterlijke beslissingen zijn voorzien van een deugdelijke motivering.
Uitspraken worden in het openbaar gedaan en breed gedeeld. Partijen kunnen het verloop van hun zaak volgen (track & trace).

Maatschappelijk
De Rechtspraak innoveert op procesrechtelijk en technologisch gebied ter vervulling van haar maatschappelijke taak en sluit daarbij nauw aan bij behoeften en problemen in de samenleving. De Rechtspraak neemt actief stelling in het maatschappelijk debat, indien haar maatschappelijke taak en de rechtsstaat in het geding zijn. Met diversiteit bevordert de Rechtspraak de kwaliteit van haar werk en haar herkenbaarheid voor de samenleving.

Agenda van de Rechtspraak
De Agenda van de Rechtspraak vloeit voort uit de missie en visie en is verwoord in 5 doelen waaraan met prioriteit wordt gewerkt.

1. Rechtspraak is tijdig en voorspelbaar.
2. Toegang tot de rechter wordt digitaal en op een laagdrempelige wijze verleend. Voor rechtzoekenden die onvoldoende in staat zijn om mee te doen aan digitaal toegankelijke rechtspraak, wordt de toegang tot de rechter gefaciliteerd.
3. De Rechtspraak werkt actief samen in netwerken en is daarin betrouwbaar. Deze samenwerking is niet vrijblijvend maar de onafhankelijke en onpartijdige rol van de rechter blijft gewaarborgd.
4. De Rechtspraak werkt met een menselijke maat. Medemenselijkheid is bepalend en de mens achter het juridische dossier wordt gezien.
5. De Rechtspraak is divers samengesteld en zorgt voor inclusiviteit. De Rechtspraak wordt gedreven door de in de missie geformuleerde waarden. Bestuurders en managers stimuleren eigenaarschap bij en aan ieder die voor de Rechtspraak werkt en geven aan hen vertrouwen.

Laatste nieuws