Een belangrijke randvoorwaarde voor zorgverleners om goede zorg te kunnen verlenen is dat zorgveleners beschikken over adequate en actuele gegevens over de patiënt. Als de zorgverlener niet zelf over de patiëntgegevens beschikt die noodzakelijk zijn voor goede zorg, zullen deze door een andere zorgverlener aan hem of haar moeten worden verstrekt. Het uitwisselen van gegevens moet dan in overeenstemming zijn met het op de zorgverlener rustende medisch beroepsgeheim en voldoen aan privacyregels (AVG).

Maar ook als het gaat om uitwisseling van patiëntgegevens zijn er meer wetten van belang. De regels zijn voornamelijk te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (U)AVG), maar ook de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) zijn hier relevant. Om zorgverleners te helpen hun weg in dit complexe regelgebied te vinden zodat ze juist kunnen handelen heeft het Ministerie van VWS een factsheet gepubliceerd over toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners. In deze brochure worden de regels beschreven voor toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners.

Laatste nieuws