De Eerste Kamer heeft op 18 oktober 2022 de Wet uitbreiding taakstrafverbod verworpen. Het wetsvoorstel wilde in het Wetboek van Strafrecht het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven uitbreiden naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.

Voorstanders van de wet meenden dat met dit wetsvoorstel recht wordt gedaan aan de zwaarte van het vergrijp, namelijk geweld tegen mensen die een publieke taak uitoefenen. Volgens hen past bij dergelijk geweld altijd een gevangenisstraf. Tegenstanders van de wet veroordeelden het geweld tegen hulpverleners evenzeer. Wel meenden zij dat rechters met dit wetsvoorstel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor bestraffen. Zij waarschuwden voor een herhaling van de toeslagenaffaire, waarbij er geen ruimte meer was voor de menselijke maat en een afweging op individuele basis.

Advies Raad van State

De Afdeling advisering van de Raad van State bracht een kritisch advies uit over het wetsvoorstel. De Afdeling plaatste vraagtekens bij de motivering en de effectiviteit van de voorgestelde uitbreiding van het taakstrafverbod, mede in het licht van de reeds bestaande mogelijkheden om geweld tegen personen met een publieke taak tegen te gaan. Bij het toemeten van de straf in het strafrechtelijk stelsel vormt de weging van concrete feiten en omstandigheden (maatwerk) een wezenlijk element. Het taakstrafverbod is absoluut geformuleerd en laat geen enkele ruimte aan de rechter om in individuele gevallen een uitzondering te maken, aldus de Afdeling in zijn advies.

Bron: www.eerstekamer.nl

Laatste nieuws