De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Het kabinet wil investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. Het kabinet stelt daarom voor om de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf-­premie) voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

Eind vorig jaar is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) informeel aan de Europese Commissie voorgelegd. Het doel hiervan was om zekerheid te krijgen dat de in de BIK opgenomen regeling voor fiscale eenheden geoorloofde staatssteun was. Zonder deze goedkeuring zouden sommige investeringen in een ander EU-land ook in aanmerking kunnen komen voor BIK-subsidie en dit is niet de bedoeling van het kabinet.

Uit informeel overleg blijkt dat de Commissie niet op voorhand voldoende zekerheid kan geven over de beoordeling van de BIK als geoorloofde staatssteun. Risico is daardoor dat ondernemers uiteindelijk geen aanspraak kunnen maken op de BIK of dat zij later het geld met rente moeten terugbetalen. Het kabinet gaat er vanuit dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun en heeft verschillende opties bezien om de BIK zodanig aan te passen dat de ontstane onzekerheid kan worden weggenomen. Zo is onder andere gekeken of de BIK in overeenstemming kan worden gebracht met het Tijdelijk Staatssteunkader Covid-19. Dit kader is echter vooral gericht op de acute (liquiditeits-)problemen van ondernemingen veroorzaakt door Covid-19 en daarmee niet van toepassing op het doel van de BIK, namelijk om (het naar voren halen van) investeringen te stimuleren om zo snel mogelijk uit de crisis te komen. Aanpassing van de BIK aan het Tijdelijk Staatssteunkader vereist een dusdanig grote aanpassing van de regeling dat het doel van de BIK grotendeels verloren gaat. Bovendien is een dergelijke aanpassing van de regeling vanwege de complicaties die het met zich mee zal brengen op de korte termijn niet uitvoerbaar. Om zo snel mogelijk uit de crisis te komen is daarom gekozen voor een verlaging van de AWf-premie. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

Wetsvoorstel

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ter intrekking van de BIK aan de Raad van State voor advies aangeboden en zal het na het advies aan het parlement voorleggen.

 

Laatste nieuws