Het huidige juridische kader is nog onvoldoende aangepast aan opsporingsonderzoeken waarbij de politie grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit in een op 25 oktober 2022 gepubliceerd onderzoek. Het onderzoek is verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).

Om de privacy van personen beter te beschermen, moet het Wetboek van Strafvordering een duidelijker kader bieden voor het verwerken van persoonsgegevens tijdens digitaal opsporingsonderzoek. Ook zou er beter toezicht moeten komen op de manier waarop politie en OM met deze gegevens omgaan in strafrechtelijke onderzoeken.

Weinig aandacht voor verder gebruik van gegevens

Uit het onderzoek blijkt dat in het Wetboek van Strafvordering (WvSv) vooral aandacht is voor de inzet van digitale opsporingsbevoegdheden: in welke gevallen, voor welke doelen en met toestemming van welke autoriteit mogen persoonsgegevens worden verzameld? Dat geldt zowel voor het huidige WvSv als voor (de plannen voor de) modernisering van het WvSv. Aan het verdere gebruik van die gegevens wordt veel minder aandacht besteed. Terwijl de politie juist door het verdere gebruik een (nieuwe) inbreuk op de privacy van burgers kan maken. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van data-analyses met gegevens die zijn overgenomen uit een inbeslaggenomen server of computer. Het is niet duidelijk hoe de regels die daarover in de Wet politiegegevens (Wpg) staan zich verhouden tot het WvSv. Ook is de vraag of het huidige kader wel voldoet aan de eisen die het Europese recht stelt. De onderzoekers bevelen dan ook aan om sommige regels uit de Wpg over te brengen naar het WvSv. Zodat daarin een duidelijk kader wordt geboden voor het onderzoeken van gegevens tijdens de uitoefening van digitale opsporingsbevoegdheden. Ook pleiten ze voor meer specifieke regels voor strafvorderlijk onderzoek aan bulkgegevens.

Strafvorderlijke gegevensverwerking - Een verkennende studie naar de relevante gezichtspunten bij de normering van het verwerken van persoonsgegevens voor strafvorderlijke doeleinden

Bron: www.wodc.nl

Laatste nieuws