De Raad voor de rechtspraak, de gerechten en de landelijke diensten werken in 2023 gezamenlijk aan het opstellen van een nieuwe ­Uitvoeringsagenda voor de periode 2023–2025. Thema’s die daarin zeker een belangrijke rol gaan spelen zijn: 1. Toegankelijke en digitale rechtspraak; 2. Tijdige en voorspelbare rechtspraak; 3. Kwaliteit van het primaire proces; 4. ‘Onze mensen’: vinden, binden, boeien en iedereen voelt zich welkom en gewaardeerd (inclusiviteit).

Onder de noemer van toegankelijke en digitale rechtspraak werkt de Rechtspraak aan digitale toegankelijkheid, begrijpelijke en mensgerichte communicatie en het beter benutten van de beschikbare data om de toegankelijkheid en transparantie te vergroten. Hieronder valt ook het meer en verantwoord publiceren van rechterlijke uitspraken en het vergroten van de toegankelijkheid en kwaliteit van de openbare registers van de Rechtspraak.

Tijdige en voorspelbare rechtspraak is een grote prioriteit voor de Rechtspraak. Door het uitbreken van de coronacrisis, complexer wordende zaken en een tekort aan rechters vormt dit een grote uitdaging. Het programma Tijdige rechtspraak loopt in 2023 door en heeft als opdracht om de gerechten te ondersteunen bij het behalen van de geformuleerde doorlooptijdenstandaarden en vergroting van de voorspelbaarheid voor rechtszoekenden.
Onder de noemer Kwaliteit van het primaire proces zal verder worden gewerkt aan innovatie en maatschappelijk effectieve rechtspraak en aan de invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering en pilots in dat kader.

Wat betreft het thema ‘Onze mensen’ zijn belangrijke aandachtspunten verbinding met de organisatie en verhoging van werkplezier en het proberen aan te trekken van betrokken en vakbekwame medewerkers, hen te behouden en hen in staat te stellen om zich te ontwikkelen.

Voor overige beleidsdoelen wordt verwezen naar de begroting en toelichting daarop zelf.

Raad voor de rechtspraak, ­Begrotingsvoorstel 2023

Laatste nieuws