Artikelen van Redactie

Bedrijfsadresgegevens in PAS-meldingen moeten geopenbaard
<p>Tussen 2015 en 2019 was op grond van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geen vergunning nodig voor activiteiten met een beperkte stikstofuitstoot. Bedrijven konden met een melding volstaan. Mobilisation fort he Environment, kortweg MOB, vroeg de minister om alle PAS-meldingen die in deze periode zijn gedaan openbaar te maken om zo een volledig beeld te krijgen van de stikstofuitstoot. De minister heeft zo’n 3.500 meldingen openbaar gemaakt, met uitzondering van de locatiegegevens. Daartegen kwam MOB eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland. Uit praktische overwegingen besloot de rechtbank eerst uitspraak te doen over tien meldingen van agrarische bedrijven uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Daarover oordeelde de rechtbank in al juli 2020 dat de minister ook de locatiegegevens van de bedrijven openbaar moest maken. Tegen die uitspraak kwamen de minister en de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) Noord in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.</p> <h4>Locatiegegevens zijn emissiegegevens</h4> <p>De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde in <a rel="noopener" href="https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:153" target="_blank" data-anchor="?id=ECLI:NL:RVS:2021:153">januari 2021</a> dat de gevraagde locatiegegevens niet alleen milieu-informatie, maar in het bijzonder ook emissiegegevens zijn. Dit is belangrijk, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in vergelijking met andere soorten informatie minder mogelijkheden biedt om het verstrekken van milieu-informatie te weigeren, in het bijzonder emissiegegevens. De Wob bepaalt dat als om emissiegegevens wordt gevraagd, de privacy van belanghebbenden geen rol mag spelen bij de beslissing om deze openbaar te maken.</p> <h4>Bedrijfsadresgegevens zijn locatiegegevens</h4> <p>Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van januari 2021 was deze procedure echter nog niet ten einde. De minister was van mening dat niet de concrete adresgegevens van de bedrijven openbaar hoefde te worden gemaakt, maar dat ze kon worden volstaan met de coördinaten van de emissiebron. Dit om te voorkomen dat een grote hoeveelheid privacygevoelige gegevens voor iedereen beschikbaar is. MOB vindt dat de minister hiermee geen uitvoering heeft gegeven aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. De rechtbank Noord-Nederland stelde MOB in juni 2021 in het gelijk. Volgens de rechtbank volgt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak klip en klaar dat locatiegegevens emissiegegevens zijn en dat bedrijfsadresgegevens in PAS-meldingen locatiegegevens zijn. De rechtbank droeg de minister dan ook op de bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar te maken. Met de uitspraak van 19 januari 2022 bevestigt de Afdeling bestuursrechtspraak dit oordeel van de rechtbank in hoger beroep. De minister moet nu binnen drie weken de gevraagde bedrijfsadresgegevens alsnog openbaar maken.</p> <p><br />Bron: <a rel="noopener" href="https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@128447/minister-lnv-pas-meldingen/" target="_blank">www.raadvanstate.nl</a> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
21 januari 2022
Gebruik Google Analytics mogelijk binnenkort niet meer toegestaan
<p>Door Google Analytics te gebruiken worden met analytische cookies persoonsgegevens van websitebezoekers verwerkt. Dat heeft gevolgen voor hun privacy. Daarom moeten websites die Google Analytics gebruiken in principe zowel voldoen aan de Telecommunicatiewet (bezoekers informeren en om toestemming vragen) als aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).</p> <p>De DSB <a rel="noopener" href="https://noyb.eu/sites/default/files/2022-01/E-DSB%20-%20Google%20Analytics_EN_bk.pdf" target="_blank">oordeelde</a>  nu dat door het gebruik van Google Analytics persoonsgegevens als gebruikersidentificatie en IP adressen worden doorgegeven aan Google LLC in de Verenigde Staten en dat dit in strijd is met hoofdstuk V van de AGV en met het arrest van het HvJ EU van 16 juli 2020, C-11/18, <em>Schrems II</em>. Problematisch is vooral dat Google in de VS onder toezicht staat van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Persoonsgegevens die via Google Analytics zijn verkregen kunnen zo bij die inlichtingendiensten belanden. Direct na de <em>Schrems II</em> uitspraak diende privacy organisatie None of Your Business (NOYB), opgericht door Max Schrems 101 klachten in bij verschillende Europese privacy toezichthouders. De DSB heeft nu als eerste een oordeel over één van deze klachten geveld.</p> <p>Twee van de klachten zijn ingediend bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die deze op dit moment onderzoekt. Na afronding van dat onderzoek, begin 2022, zal de AP een standpunt innemen over de vraag of Google Analytics is toegestaan of niet.</p> <p>Op de website van AP is een <a rel="noopener" href="https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics.pdf" target="_blank">Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics</a> te vinden. De AP laat deze handleiding inmiddels voorafgaan door de waarschuwing dat hij op dit moment doende is te onderzoeken of gebruik van Google Analytics überhaupt is toegestaan. De Oostenrijkse DSB oordeelde in ieder geval dat het treffen van door de privacytoezichthouder aanbevolen maatregelen om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen niet voldoende is nu er ook daarna nog steeds sprake is van persoonsgegevens doordat gegevens gecombineerd kunnen worden en tot een persoon te herleiden zijn.</p>
21 januari 2022
Mensenrechtenschendingen aan EU-buitengrenzen
<p>De Adviescommissie schreef deze in een <a rel="noopener" href="https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/publicaties/publicaties/2022/01/12/eu-grenzen-zijn-ook-onze-grenzen" target="_blank">Policy brief</a> 'EU-grenzen zijn ook onze grenzen' over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Nederland voor mensenrechtenschendingen aan de EU-buitengrenzen. Daarin beantwoordt de ACVZ de vraag wat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Nederland is voor mensenrechtenschendingen aan de EU-buitengrenzen. Op 12 janauari jl. organiseerde de Tweede Kamer een digitaal Rondetafelgesprek over pushbacks waaraan ook de ACVZ deelnam. Onderstaande is afkomstig uit het advies. </p> <p>Al langere tijd zijn er grote zorgen over de mensenrechtensituatie aan de buitengrenzen van de EU. De berichten over schendingen van internationale verplichtingen, zoals pushbacks, zijn talrijk en duren voort. Wie is daarvoor verantwoordelijk, heeft Nederland daar (ook) een aandeel in, en kunnen slachtoffers de verantwoordelijken ook aanspreken?</p> <h4>Verantwoordelijken lastig aan te wijzen</h4> <p>De EU-buitengrenzen zijn ook onze grenzen. De manier waarop deze grenzen worden bewaakt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten, en daarmee ook een Nederlandse. Maar bij (mogelijke) mensenrechtenschendingen bij de uitvoering van deze grensbewaking is niet altijd duidelijk wat er is gebeurd en wie precies waarvoor verantwoordelijk is. Het gaat vaak om lastig toegankelijke plekken, zoals op zee of in militaire zones. Ook zijn er vaak verschillende partijen betrokken bij de grensbewaking, waardoor er bij de uitvoering sprake kan zijn ingewikkelde en niet-transparante gezagsverhoudingen.</p> <p>Een EU-lidstaat zoals Nederland, of een internationale organisatie zoals de EU, kan aansprakelijk worden gesteld door slachtoffers op grond van ‘internationale onrechtmatige daad’ als bij de grensbewaking internationale regels worden geschonden. Daarvoor moet dan wel duidelijk zijn dat het schenden van de verplichtingen aan deze staat of organisatie kan worden toegerekend.</p> <h4>Rechtsbescherming niet effectief</h4> <p>Het is niet alleen lastig om vast te stellen wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk is, er zijn ook tekortkomingen in de mogelijkheden voor slachtoffers om hun recht te halen. De rechtsbescherming is niet (of in ieder geval onvoldoende) effectief. Individuele slachtoffers hebben vaak onvoldoende informatie over de mogelijkheden om hun recht te halen en over het algemeen geen toegang tot rechtshulp. Velen zijn niet (meer) op het EU-grondgebied, waardoor het aanhangig maken van een klacht of het voeren van een procedure nog moeilijker is.</p> <p>Interne klachtprocedures zoals bij het EU-grens- en kustwachtagentschap, Frontex, werken niet goed genoeg. De EU en de lidstaten reageren op hun beurt niet adequaat op signalen en meldingen van misstanden. Als het op verantwoordelijkheid nemen aankomt, wordt vooral naar elkaar gewezen. De EU, haar instellingen en agentschappen kunnen niet voor de nationale rechter worden gedaagd, en ook niet voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof van Justitie EU kent wel een mogelijkheid voor personen om schadevergoeding te vorderen van de EU op grond van de artikelen 268 en 340 lid 2 VWEU. Maar bewijsdrempels in deze procedure zijn hoog, er is weinig transparantie door beperkte toegang tot documenten, en tot nog toe is het EU-Hof terughoudend in het vaststellen van aansprakelijkheid. Dit maakt het voor individuele slachtoffers van pushbacks een moeilijk toegankelijke procedure. Recentelijk heeft een Nederlands advocatenkantoor een procedure aanhangig gemaak en namens een Syrisch gezin Frontex voor het EU-Hof gedaagd. Het is nog niet duidelijk of de zaak ook inhoudelijk in behandeling zal worden genomen. Verder geniet de EU, ten aanzien van de uitvoering van haar taken, immuniteit voor nationale rechtbanken (art. 343 VWEU).</p> <h4>Door de ondergrens gezakt</h4> <p>Kortom, de huidige schendingen en pushbackpraktijken aan de EU-buitengrenzen zijn ontoelaatbaar en in strijd met internationale standaarden en Europese waarden. We zijn door een ondergrens gegaan aan de EU-grens. De effectieve rechtsbescherming van slachtoffers wordt ondermijnd door onduidelijkheid over de vraag wie verantwoordelijk is en door bovengenoemde obstakels bij de toegang tot de rechter. Dit ondermijnt ook de rechtsstatelijkheid van EU-migratiebeleid als geheel. Er is een patroon van wegkijken en onderling afschuiven van verantwoordelijkheid door lidstaten, en ook de EU-instellingen. Om dat te doorbreken is politieke wil nodig.</p> <h4>Nederland moet <em>handelen</em> en voortrekkersrol nemen</h4> <p>Het (laten) voortbestaan van deze praktijken brengt ook juridische risico’s voor Nederland, andere lidstaten en de EU met zich mee. Zij kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld door of namens slachtoffer van mensenrechtenschendingen. Om beleid op rechtmatige wijze uit te voeren moet de grondhouding van lidstaten veranderen van ‘waar komen we mee weg’ naar ‘wat moeten we doen?’</p> <p>Nederland moet zich vanzelfsprekend onthouden van directe of indirecte eigen betrokkenheid bij (mogelijke) schendingen in de uitvoering van EU-migratiebeleid.</p> <p>Daarnaast moet de regering alles doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om de mensenrechten te helpen respecteren en te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld door duidelijke, formele en transparante afspraken te laten maken over verantwoordelijkheden in grensbewakingsoperaties en migratiepartnerschappen. Ook kan Nederland concrete stappen zetten om te zorgen voor goede monitoring van de buitengrensbewaking en voor betere klachtenprocedures.</p> <p>Veel zal Nederland niet alleen, maar in EU-verband moeten realiseren. De regering dient hierbij een voortrekkersrol op zich te nemen bij het creëren van de benodigde politieke wil. Want Nederland kan en mag niet toestaan dat de EU-buitengrenzen, en daarmee ook onze grenzen, op deze manier worden bewaakt.</p> <h4>Aanbevelingen</h4> <ol> <li>Neem maatregelen om (in)directe verantwoordelijkheid voor mensenrechtenschendingen door Nederlandse personele of materiële steun aan EU-grensbeheer, of door Nederlandse financiële steun daaraan, te voorkomen;</li> <li>Maak binnen de EU en met derde landen duidelijke afspraken over operationele verantwoordelijkheid in de uitvoering van EU-asiel- en migratiebeleid;</li> <li>Stimuleer dat naleving van mensenrechten een centraler onderdeel wordt van ontwikkeling, uitvoering en controle van bestaande afspraken en operationele kaders op het terrein van EU asiel- en migratiebeleid;</li> <li>Verbeter toegang tot de rechter voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen op het terrein van EU asiel- en migratiebeleid;</li> <li>Verbeter interne klachtprocedures bij EU-agentschappen en waarborg goede klachtprocedures binnen de Nederlandse vreemdelingenketen;</li> <li>Versterk de onafhankelijke monitoring van de uitvoering van bewaking van de EU-buitengrenzen.</li> </ol>
14 januari 2022
Voorzitter Raad voor de rechtspraak waarschuwt in nieuwjaarstoespraak voor marginaliseren rol van de rechter
<p>Specifiek noemt de voorzitter van de Raad het plan om het mogelijk te maken vermogen en goederen met een criminele oorsprong te confisqueren, zonder voorgaande strafrechtelijke veroordeling. Naves: ‘We willen allemaal minder criminaliteit. Maar willen we écht een staat die op eigen houtje, zoals men dat noemt, kan afpakken?’</p> <h4>Rol in de samenleving</h4> <p>Als de rechter buitenspel wordt gezet, wordt voorbij gegaan aan zijn rol in de samenleving, stelt Naves. Die rol is veel ruimer dan alleen het beslechten van geschillen. ‘De rechter is er ook om rechtsbescherming te bieden, bijvoorbeeld aan het individu tegenover een machtige overheid. Of om de minderheid te beschermen tegen de meerderheid, zodat niet het recht van de sterkste geldt. Met zijn uitspraken vervult hij daarnaast een normerende rol in de samenleving, zodat mensen weten waar zij aan toe zijn. Hij bewaakt die norm en sanctioneert als onze gezamenlijke afspraken worden geschonden. Waar regels ontbreken of de norm niet duidelijk is, vult de rechter deze nader in.’</p> <h4>Tijd</h4> <p>Het is volgens Naves daarom belangrijk om de samenleving uit te blijven leggen wat ze mag en kan verwachten van rechters. Dat ze deskundig, integer, onpartijdig en onafhankelijk kijken naar de zaak die voorligt. Maar ook dat hun werk soms meer tijd kost dan mensen gewend zijn in een snelle, moderne samenleving waarbij met een druk op de knop de volgende bestelling is geplaatst en soms zelfs dezelfde dag nog wordt geleverd. Naves: ‘Goede rechtspraak is tijdig, maar kost ook tijd. Waar we sneller kunnen, willen we dat zeker doen. Maar de tijd – en daarmee het geld – die zorgvuldige rechtspraak van hoog niveau kost, mag geen argument zijn om de rol van de rechter daarom te verkleinen.’</p> <h4>Fundament</h4> <p>Rechtspraak is een fundament onder de manier van leven in ons land, vult Naves aan. Hij pleit ervoor de rechter de noodzakelijke ruimte te blijven geven om zijn ambt uit te kunnen oefenen, want daar plukt de samenleving de vruchten van. Zeker ook gezien de bijzondere positie van de derde staatsmacht binnen de democratische rechtsorde. ‘Door zijn onafhankelijkheid en benoeming voor het leven heeft de rechter ruimte om te beschouwen en in vrijheid tegenwicht te bieden aan de waan van de dag. Om zo fundamentele waarden te beschermen, zelfs als in het heetst van de strijd misschien logisch lijkt ze even terzijde te schuiven,’ zegt hij. ‘Daarom is het goed dat de rechter een tegenmacht vormt. Iemand die erop let dat de mens centraal staat en de rechtsstaat leidend blijft. Zodat we geen stappen terug doen als het gaat om rechtvaardigheid.’</p> <h4>Hoopvol</h4> <p>Het nieuwe jaar begint hoopvol volgens de voorzitter van de Raad. Het regeerakkoord van het nieuwe kabinet benadrukt het belang van de democratische rechtsorde en er wordt structureel extra geld vrijgemaakt voor de justitieketen, bijvoorbeeld voor de aanpak van ondermijning. Naves: ‘We zijn benieuwd hoe deze voornemens worden vertaald naar de praktijk. Wij staan klaar om bij te dragen aan het hoognodige onderhoud van de rechtsstaat. Maar ook aan verdere versterking. Want als de samenleving in ons investeert, mag men ook iets van ons terugverwachten.’</p> <p> </p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Zet-rechter-niet-buitenspel-door-markt-of-efficiencydenken.aspx" target="_blank">www.rechtspraak.nl</a></p>
13 januari 2022
Voor een dichte deur bij de Autoriteit Persoonsgegevens
<p>De Autoriteit Persoonsgegevens staat onder druk. Dat ziet de Ombudsman in de klachten die hij daarover krijgt. Maar capaciteitsproblemen zijn volgens de Ombudsman geen excuus  voor de manier waarop de Autoriteit nu omgaat met ontevreden burgers.</p> <h4>Beleving van de burger</h4> <p>Bij de Autoriteit lagen eind 2020 9.800 privacyklachten van burgers 'op de plank'. En burgers wachten nog steeds lang op de afhandeling van hun privacyklachten. Als de Autoriteit de privacyklacht vervolgens behandelt en er een beslissing over neemt, is het voor burgers niet duidelijk wat ze kunnen doen als ze het er niet mee eens zijn. Zij weten niet hoe ze moeten opkomen tegen een beslissing. En burgers die ervoor kiezen hun ongenoegen daarover te uiten, lijken daar vaak niet verder mee te komen.</p> <p>Volgens de ombudsman denkt de Autoriteit met name vanuit regels en onmogelijkheden en te weinig vanuit oplossingen of het perspectief van de burger. Hierdoor stokt de klachtprocedure. Er lijkt veel tijd en energie verloren te gaan aan schriftelijke communicatie en verwijzingen naar – vaak ingewikkelde – regels en procedures. Terwijl juist een praktische aanpak voor burgers een oplossing kan zijn en ook de Autoriteit zelf meer lucht kan geven. Want iemand die ontevreden is blijft doorgaans terugkomen, zolang het probleem niet is opgelost.</p> <h4>Klachtafhandeling</h4> <p>De ombudsman ziet dat burgers bij de Autoriteit niet genoeg (op weg) worden geholpen en dat de relatie met burgers in een aantal situaties verslechtert of zelfs escaleert. Verder constateert hij dat er ook in klachten die de Autoriteit wél oppakt, dingen niet goed gaan. De overheid moet op een behoorlijke manier omgaan met burgers. Door problemen met burgers waar mogelijk te voorkomen of anders professioneel op te lossen. De manier waarop de Autoriteit nu werkt, voldoet niet aan wat we van hen mogen verwachten, aldus de Nationale ombudsman.</p> <h4>Aanbevelingen</h4> <p>De ombudsman geeft de Autoriteit in zijn rapport diverse aanbevelingen mee. Zoals het zorgen voor meer deskundigheid, tijd en ruimte voor klachtbehandeling. Verder vindt hij dat de Autoriteit elke uiting van ongenoegen moet oppakken als klacht, zodat burgers niet meer voor een dichte deur staan. Ook doet hij de aanbeveling om burgers meer duidelijkheid te geven over de status van een beslissing, waar zij terecht kunnen met vragen hierover én hoe zij ertegen kunnen opkomen. Verder moet de Autoriteit volgens de ombudsman vaker persoonlijk contact opnemen met burgers die een klacht hebben, en meer duidelijke en begrijpelijke taal gebruiken.</p> <p> </p>
13 januari 2022
Meer regulering en bescherming inzake deepfakes, debat noodzakelijk
<p>Een deepfake is beeld, geluid of ander digitaal materiaal dat nep is, maar zeer realistisch lijkt. Met machine learning en artificial intelligence wordt nieuwe digitale content gemaakt uit bestaande video’s, stemmen en afbeeldingen. Ook kunnen geheel nieuwe (virtuele) personen of beelden worden gefabriceerd. Kwalitatief goede deepfakes zijn niet of nauwelijks van echt te onderscheiden. Bovendien kan iedereen gratis en gemakkelijk toegang krijgen tot deze technologie. De verwachting van experts is dan ook dat over 5 jaar meer dan 90% van alle online content geheel of gedeeltelijk gemanipuleerd zal zijn. Deepfake-detectietechnologieën zijn beperkt in capaciteit en kunnen slechts een deel van het fakemateriaal automatisch wegfilteren.</p> <p>In het onderzoek is gekeken naar de negatieve toepassingen en gevolgen van deepfakes zoals pornografie, fraude en misleiding, haat zaaien, het verspreiden van misinformatie en het beïnvloeden van democratische verkiezingen. Naast kwalijke gevolgen voor direct betrokkenen kunnen deepfakes ook maatschappelijke gevolgen hebben. Daarbij valt te denken aan een afnemend vertrouwen in de media, de democratie en de rechtspraak als van veel digitale content niet meer duidelijk is of het authentiek is.</p> <h4>(Nederlands) Recht goed toegerust</h4> <p>De onderzoekers stellen vast dat het strafrecht over het algemeen goed is toegerust om strafwaardige deepfakes aan te pakken. Zo is fraude plegen via een deepfake-stem van een familielid strafbaar. Ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent verschillende obstakels voor het maken en verspreiden van deepfakes. Denk aan de plicht om geportretteerden ervan op de hoogte te stellen dat zij in een deepfake figureren. De vraag is zelfs of de AVG niet zo moet worden gelezen dat deepfakes per definitie verboden zijn. Bij deepfakes met een onrechtmatig karakter kunnen partijen volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een beroep doen op twee mensenrechten: artikel 8 EVRM (recht op privacy) en artikel 10 EVRM (recht op vrijheid van meningsuiting).</p> <h4>Handhaving is problematisch</h4> <p>Het kernprobleem van deepfakes is niet de wetgeving zelf, maar de handhaving daarvan. Dat kwam ook in andere WODC-onderzoeken naar voren, zoals over de gevolgen van augmented en virtual reality  en spionageproducten. Handhaving wordt vooral bemoeilijkt doordat nu al een enorme hoeveelheid gemanipuleerd materiaal verschijnt. Experts verwachten dat dat alleen maar toeneemt en steeds moeilijker te detecteren is.</p> <h4>Reguleringsopties</h4> <p>Om onder andere de handhavingsdruk te verlichten, beschrijven de onderzoekers een groot aantal reguleringsopties. Een daarvan is om het produceren, aanbieden, gebruiken en in bezit hebben van deepfake-technologie te verbieden voor de consumentenmarkt. Het huidige recht legt immers niet de ontwikkeling van deepfakes en het aanbieden aan banden, maar het gebruik daarvan voor specifieke doeleinden. Het kwaad is dan al geschied. Daarbij speelt een rol dat meer dan 95% van de momenteel gepubliceerde deepfakes tussen burgers mogelijk strafwaardig is.</p> <h4><strong>Brede discussie nodig</strong></h4> <p>De onderzoekers stellen dat voor allerlei vraagstukken rondom deepfakes juridische en organisatorische oplossingen gevonden kunnen worden. Zij wijzen erop dat elke oplossing nieuwe reguleringsvragen met zich mee kan brengen. Een brede politieke en maatschappelijke discussie is dan ook nodig voordat er nieuwe regels worden geïntroduceerd.</p>
13 januari 2022
Dashboard Criminaliteit en Recht
<p>Het dashboard is bedoeld als kerncijferplatform en geeft betrouwbare, eenduidige, kwantitatieve informatie over de strafrechtketen voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Op het dashboard zijn de meest actuele cijfers op het gebied van criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid in Nederland terug te vinden. Cijfers die op verschillende plekken zijn gepubliceerd, worden op deze website met visualisaties bijeengebracht. De publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving (C&amp;R) van het WODC vormt hierbij de basis. De cijfers zijn ondergebracht in zes thema’s: preventie, slachtofferschap, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging.</p> <p> </p> <h4>Detailniveau</h4> <p>Bovenaan een themapagina staan de ontwikkelingen op hoofdniveau. Vervolgens kan doorgeklikt worden voor nadere onderverdeling en/of uitsplitsing op detailniveau. De komende jaren wordt het aantal opgenomen kerncijfers (en de detaillering daarvan) verder uitgebreid. Daarnaast zal ook het aantal betrokken organisaties groeien. Hierdoor neemt de verschafte informatie toe en verbetert de kwaliteit van de gegevens steeds verder.</p> <p> </p> <p>Het dashboard is hier te vinden: <a rel="noopener" href="https://criminaliteit-en-recht.nl/" target="_blank">https://criminaliteit-en-recht.nl/</a></p> <p> </p>
13 januari 2022
Ingezonden mededeling: Online informatiesessies leergang Onderwijsrecht
<p><strong><img style="width: 500px; height: 207.15036803364876px;" src="/media/4587/vu-law-onderwijsrecht.png?width=500&amp;height=207.15036803364876" alt="" data-udi="umb://media/940136426cd440809cb71fc387bfd4c1" /></strong></p> <p><strong>Online informatiesessies leergangen <br /></strong>- <a href="https://vu-live.zoom.us/meeting/register/tJMvcu6uqzwrGt3VmUMiTzRPKKa879Urj9RZ?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Online informatiesessie leergang Onderwijsrecht</a><br />woensdag 19 januari 2022 om 16.00 uur<br />- <a href="https://vu-live.zoom.us/meeting/register/tJYsdeqrrTIjE9V5aWprK_9lYuDVQX0OEunO?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Online informatiesessie leergang Arbeidsrecht</a><br />woensdag 26 januari 2022 om 16.00 uur <br />- <a href="https://vu-live.zoom.us/meeting/register/tJcvcO-grjgqGdL3M9PS3BSBsbtUeLNQ3Yh0?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Online informatiesessie leergang Pensioenrecht</a> <br />woensdag 2 februari 2022 om 16.00 uur <br />- <a href="https://vu-live.zoom.us/meeting/register/tJApf-morzkpH9NPQf1WC2PlMelZBe5N5n1J?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Online informatiesessie leergang Effectieve conflicthantering</a><br />maandag 7 februari 2022 om 16.00 uur<br />- <a href="https://vu-live.zoom.us/meeting/register/tJYocu-vqTMoHNxPSJCuSBFFQ-NDSGtLpRSI">Online informatiesessie leergang Onderwijsrecht</a><br />donderdag 10 februari 2022 om 16.00 uur <br />- <a href="https://vu-live.zoom.us/meeting/register/tJckd-ivqTsiE9O0rqKPKYXtpMUyNdWxf1OD?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Online informatiesessie leergang Effectieve conflicthantering</a><strong><br /></strong>maandag 14 maart 2022 om 16.00 uur<strong> <br /><br />Masterclasses Aanbestedingsrecht voorjaar 2022 <br /></strong>- <a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/masterclass-aanbestedingsrecht-1?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Masterclass Aanbestedingsrecht I</a> - dinsdag 15 maart 2022<br />- <a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/masterclass-aanbestedingsrecht-2?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Masterclass Aanbestedingsrecht II</a> - dinsdag 14 juni 2022<br /><br /><strong>Actualiteitenlezingen Pensioenrecht 2022 </strong><br />- <a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/actualiteitenlezing-pensioenrecht-1?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Actualiteitenlezing Pensioenrecht I</a> - woensdag 16 maart 2022<br />- <a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/actualiteitenlezing-pensioenrecht-2?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Actualiteitenlezing Pensioenrecht II</a> - woensdag 29 juni 2022<br />- <a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/actualiteitenlezing-pensioenrecht-3?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Actualiteitenlezing Pensioenrecht III</a> - woensdag 28 september 2022<br />- <a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/actualiteitenlezing-pensioenrecht-4?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Actualiteitenlezing Pensioenrecht IV</a> - woensdag 7 december 2022<strong><br /><br />Overzicht PAO leergangen voorjaar 2022 <br /></strong><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-aanbestedingsrecht-voor-juristen?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen</a><span><br /></span><em>U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht<br /></em>Start 7 maart 2022 | NOvA 41 PO <br />o.l.v. mr. Sophie Prent en prof. mr. Chris Jansen<br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-pensioenrecht?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Pensioenrecht</a><span><br /></span><span><em>De leergang leidt u op tot pensioenexpert (u verkrijgt de titel CPL of CPC) en leert u interdisciplinair te kijken naar pensioenvraagstukken</em></span><br />Start 15 maart 2022 | NOvA 62 PO <br />o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens en mr. Monique van der Poel<br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-grondslagen-vennootschaps-en-ondernemingsrecht?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Grondslagen vennootschap- en ondernemingsrecht</a><span><br /></span><em>Praktijkgerichte basis in vennootschaps- en ondernemingsrecht</em><br />Start 22 maart 2022 | NOvA 18 PO <br />o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink<br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-arbeidsrecht?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Arbeidsrecht</a><span><br /></span><em>In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s die spelen in het arbeidsrecht</em><br />Start 24 maart 2022 | NOvA 42 PO <br />o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal prof. dr. mr. Willem Bouwens <br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-onderwijsrecht?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Onderwijsrecht</a><span><br /></span><em>Alle relevante onderwijsrechtelijke wet- en regelgeving</em><br />Start 6 april 2022 | NOvA 20 PO<br />o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven<br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-mergers-acquisitions-law-finance-skills?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Mergers &amp; acquisitions: law, finance, skills</a><br /><em>Het volledige terrein van M&amp;A-transacties</em><br />Start 7 april 2022 | NOvA 54 PO <br />o.l.v. mr. Christiaan de Brauw, mr. Arne Grimme, mr. Leo Groothuis, mr. Herman Kaemingk, prof. mr. Wino van Veen, mr. Egbert Vroom<br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-de-gemeentejurist-binnen-een-dynamische-complexe-bestuurlijke-context?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW"><br />Leergang De gemeentejurist in een complexe, bestuurlijke omgeving</a><span><br /></span><em>Interesses, verwachtingen, eisen &amp; belangen in de publieke sector<br /></em>Start 7 april 2022<br />o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof en dr. Duco Bannink<br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-strafrechtelijk-bewijsrecht-vanuit-verdedigingsperspectief?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW"><br />Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief</a><span><br /></span><em>Aanvallen door effectief verdedigen</em><br />Start 12 april 2022<br />o.l.v. mr. dr. Yannick van den Brink<br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-effectieve-conflicthantering-onderhandelen-en-mediation-voor-juristen?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen</a><span><br /></span><em>U leert hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten</em><br />Start 10 mei 2022 | NOvA 24 PO<br />o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink<br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-verbintenissenrecht?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Verbintenissenrecht</a><span><br /></span><em>State of art kennis van de grote contractenrechtelijke thema’s</em><br />Start 10 mei 2022 | NOvA 18 PO<br />o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen<br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-sociaal-zekerheidsrecht?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Sociaal zekerheidsrecht</a><span><br /></span><em>Met deze leergang legt u de basis voor het effectief adviseren en vertegenwoordigen van cliënten in dit complexe domein</em><br />Start 12 mei 2022 | NOvA 21 PO<br />o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens<br /><br /><a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/professionals/cursussen-opleidingen/leergang-opleiding-wetgevingstechniek-voor-gemeentejuristen?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen</a><span><br /></span><em>Thuis raken in decentrale verordeningen</em><br />Start 19 mei 2022 | NOvA 15 PO/ 15 PWO<br />o.l.v. prof. mr. Sjoerd Zijlstra<br /><br />Meer informatie over de bovenstaande leergangen en het inschrijfformulier <a href="https://vu.nl/nl/onderwijs/vu-law-academy?utm_source=NJB&amp;utm_medium=Advertorial&amp;utm_campaign=week2&amp;utm_id=VULAW">vindt u hier.</a><br /><br /></p> <p><span> </span></p>
13 januari 2022
Blog
Pre-pack: laat de vlinder maar ­vliegen!
Deze scriptie van Klaas Ooms gaat over de toekomst van de pre-pack
10 januari 2022 Topscripties Redactie
Prejudiciële vragen over draagmoederschap en non-binariteit
<p>In twee van deze zaken gaat het om wensouders die ervoor hebben gekozen om hun kinderwens via hoogtechnologisch draagmoederschap in het buitenland te realiseren. In de derde zaak is de verzoekende partij een non-binaire persoon.</p> <h4>Draagmoederschap</h4> <p>In de eerste van deze twee zaken gaat het om twee Israëlische mannen, de wensouders die ervoor hebben gekozen om hun kinderwens in de VS, via hoogtechnologisch draagmoederschap, te realiseren. Van de geboorte van het kind is in de VS een geboorteakte opgemaakt waarin de wensouders als ouders zijn vermeld. Tevens zijn latere uitspraken van een Amerikaanse rechter en van een Israëlische rechter in het geding gebracht waaruit zou volgen dat de wensouders in de VS en in Israël al ouders van het kind zijn. De wensouders willen ook in Nederland als ouders met gezag erkend worden.</p> <p>De tweede zaak betreft Nederlandse wensouders die niet op eigen kracht een kind hebben kunnen verwekken en ervoor gekozen hebben om hun kinderwens in het buitenland, via hoogtechnologisch draagmoederschap, te realiseren. Van de geboorte van het kind is in het buitenland een geboorteakte opgemaakt. De wensouders zijn daarin als ouders vermeld. Zij wonen nu met het kind in Nederland. Zij willen ook in Nederland als ouders met gezag kunnen functioneren, maar kunnen dat op dit moment nog niet. Van de draagmoeder is slechts een Georgisch adres bekend.</p> <p>In Nederland zijn geen wettelijke regelingen voorhanden die de rechtsgevolgen van draagmoederschap regelen. Internationale regelingen ontbreken evenzeer. Dit plaatst de rechtbank voor d rechtsvragen, die vooral gelegen zijn op het gebied van het internationaal privaatrecht die in een dertiental prejudiciële vragen aan de Hoge Raad worden gesteld.</p> <h4>Geboorteakte van een nonbinaire persoon</h4> <p>In de derde zaak is de verzoekende partij een non-binaire persoon, die zich voor ongeveer 60% als man en 40% als vrouw identificeert. In de geboorteakte van de verzoekende partij is het mannelijk geslacht vermeld. Bij het tonen van het paspoort ontstaan ongemakkelijke situaties omdat het daarin vermelde geslacht ‘man’ niet strookt met de genderbeleving van deze persoon. Hierom is aan de rechtbank verzocht om de geboorteakte te verbeteren en een genderneutrale aanduiding op te nemen. De Nederlandse wet biedt hiervoor (nog) geen mogelijkheid en rechtbanken gaan hier verschillend mee om. Daarom heeft de rechtbank ook in deze zaak aan de Hoge Raad verzocht om duidelijkheid te verschaffen. Meer specifiek vraagt de rechtbank of de rechter bij de huidige stand van de wetgeving, gegeven de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen en gelet op de afwachtende opstelling van de wetgever, op grond van het bepaalde in artikel 8 EVRM (recht op respect voor het privéleven) er ruimte is om op verzoek van een non-binaire persoon tot toewijzing van een verzoek te komen dat leidt tot een genderneutrale registratie in de registers van de burgerlijke stand? Of gaat dit (nog steeds) de rechtsvormende taak van de rechter te buiten? Als het antwoord op de eerste vraag bevestigend is wordt gevraagd op wat voor wijze dan in een genderneutrale vermelding in de registers van de burgerlijke stand kan worden voorzien.</p> <p><a rel="noopener" href="https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:13949" target="_blank" data-anchor="?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:13949">ECLI:NL:RBDHA:2021:13949</a></p> <p><a rel="noopener" href="https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:13950" target="_blank" data-anchor="?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:13950">ECLI:NL:RBDHA:2021:13950</a></p> <p><a rel="noopener" href="https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:13948" target="_blank" data-anchor="?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:13948">ECLI:NL:RBDHA:2021:13948</a></p>
7 januari 2022