Artikelen van Redactie

Pensioenwet met bijna tweederdemeerderheid aangenomen door Eerste Kamer
<p>Voorafgaand aan de hoofdelijke stemming, vond een derde termijn plaats. Tijdens de derde termijn is vooral gesproken over een mogelijk constitutioneel gebrek. Met het wetsvoorstel wordt namelijk ook de algemene pensioen- en uitkering politieke ambtsdragers (Appa) overgezet naar het nieuwe stelsel. Aanpassingen van geldelijke voorzieningen die hieronder vallen, kunnen alleen met een twee derde meerderheid worden aangenomen. De Minister van APP schreef eerder in een brief van 22 mei 2023 met een brief (<em><a rel="noopener" href="https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20230522/brief_van_de_minister_voor_app_3/document3/f=/vm3bgebr03os.pdf" target="_blank" title="Kamerstukken I 2022/23, 36067, X">Kamerstukken I 2022/23, 36067, X</a></em>) dat de geldelijke voorzieningen niet worden aangepast en er daarom geen tweederdemeerderheid nodig is. Het nieuwe pensioenstelsel geldt niet voor leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en politieke ambtsdragers en hun familie. Als er een inhoudelijke wijziging nodig is, dan vereist dat een wijziging van de Appa én een tweederdemeerderheid. Dat is een afzonderlijk wetstraject.</p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20230530/eerste_kamer_stemt_in_met" target="_blank" title="www.eerstekamer.nl">www.eerstekamer.nl</a></p>
31 mei 2023
Juridische toolkit met normen voor documentatie internationale misdaden in Oekraïne
<p>De BIS-Ukraine is bedoeld voor NGO’s, mensenrechtenverdedigers en journalisten die in Oekraïne internationale misdaden documenteren. De toolkit omvat een handboek met regels en normen, waarvoor is geput uit de Oekraïense strafwetgeving en uit internationale mensenrechten- en strafrechtelijke normen en verdragen. Ook worden internationaal beproefde methoden voor het documenteren van internationale misdaden beschreven. Het handboek moet ervoor zorgen dat informatie en bewijsmateriaal effectief wordt verzameld en bewaard, en dat het ook gebruikt kan worden in de rechtszaal. Verder bevat de BIS-Ukraine handige naslagwerken met essentiële onderzoeksnormen en praktische tips voor het omgaan met de verschillende soorten bewijsmateriaal. Denk hierbij aan fysiek, documentair, digitaal, audiovisueel bewijsmateriaal, en inlichtingen uit openbare bronnen. Ook conflict-gerelateerd seksueel geweld en principes gericht op de omgang met getuigen en overlevenden worden behandeld. Binnenkort verschijnt ook de BIS-KIT mobiele app, met daarin praktische onderzoeksprocedures en tips voor het identificeren van internationale misdaden.</p> <p><a rel="noopener" href="https://globalrightscompliance.com/wp-content/uploads/2023/05/Basic-Investigative-Standards-Manual-for-Documenting-Crimes-in-Ukraine.pdf" target="_blank" title="Basic Investigative Standards for Documenting International Crimes in Ukraine (BIS-Ukraine)">Basic Investigative Standards for Documenting International Crimes in Ukraine (BIS-Ukraine)</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.asser.nl/about-the-asser-institute/news/launch-first-of-its-kind-basic-investigative-standards-for-documenting-international-crimes-in-ukraine/" target="_blank" title="www.asser.nl">www.asser.nl</a></p>
30 mei 2023
Oproep om petitie werk voor kansrijke asielzoekers te tekenen nu het nog kan
<p>Het collectief biedt de petitie aan de Tweede Kamer aan, die op 5 juni debatteert over het onderwerp. De tekst van de petitie is gebaseerd op onderzoeken die uitwijzen dat:</p> <ul> <li>het Nederlandse beleid op punten strijdig is met Europees en internationaal recht,</li> <li>het geven van toegang tot werk beter is voor het welzijn van asielzoekers,</li> <li>dat het hun kansen op het vinden van werk nadat ze een status hebben gekregen, vergroot en de kans om een beroep op de bijstand te moeten doen verkleint en</li> <li>dat het bijdraagt aan de bereidheid om terug te keren, mocht de aanvraag worden afgewezen.</li> </ul> <p>Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de ervaringen met Oekraïense ontheemden die direct toegang hebben tot de arbeidsmarkt – en daar in hoge mate gebruik van maken – lijkt er momentum te zijn voor verandering. D66 Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt heeft een <a rel="noopener" href="https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D26157" target="_blank" title="initiatiefnota" data-anchor="?id=2022D26157">initiatiefnota</a> opgesteld die ervoor pleit om asielzoekers vanaf dag één mee te laten doen. Deze nota wordt op 5 juni besproken. Daarnaast zijn verschillende gemeenten (zoals Almere en Zaanstad) pilots gestart om de toegang tot werk te vergemakkelijken. Tot slot heeft de rechtbank Den Haag op 18 april een streep gehaald door de 24-wekeneis omdat die strijdig is met EU-recht (artikel 15 van de Opvangrichtlijn). Ook werkgevers, zoals Ben &amp; Jerry’s, sluiten zich aan bij het pleidooi voor versoepeling. Daarnaast is er steun van een grote groep NGO’s en belangenorganisaties, zoals DeliteLabs, TENT foundation, Refugee Talent Hub, Refugee start force, het UAF en Vluchtelingenwerk.</p> <h4>Barrière 24-wekeneis<strong><br /></strong></h4> <p>Asielzoekers die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend mogen werken als hun procedure langer dan 6 maanden duurt. De Nederlandse regels en praktijk maken het hen, en de werkgevers die hen willen tewerkstellen echter heel erg moeilijk. Dit is de verklaring voor het lage percentage asielzoekers dat gebruik maakt van de mogelijkheid om te werken, zo laat ook een recent onderzoek van Regioplan zien. Een belangrijke barrière is de 24-wekeneis, die bepaalt dat asielzoekers per jaar slechts 24 weken mogen werken. Een veel gebruikt argument tegen versoepeling van de toegang tot de arbeidsmarkt, is het idee dat meer dan 24 weken werken per jaar leidt tot het opbouwen van WW-rechten, waaraan asielzoekers verblijfsrechten zouden kunnen ontlenen. Dit argument berust echter op onjuiste aannames, zou heeft onderzoek (meermaals) aangetoond. Tot slot is nooit aangetoond dat het versoepelen van de toegang tot werk zou leiden tot een aanzuigende werking.</p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://werkenasielzoekers.petities.nl/" target="_blank" title="www.werkenasielzoekers.petities.nl">www.werkenasielzoekers.petities.nl</a></p>
30 mei 2023
Oordeel HvJ EU over kwalificatie nieuw asielverzoek als volgend asielverzoek in de zin van EU-Procedurerichtlijn
<p>De EU-Procedurerichtlijn bevat een opsomming van de situaties waarin de EU-lidstaten een verzoek om internationale bescherming als niet-ontvankelijk kunnen beschouwen (artikel 33, lid 2). Dit omvat de situatie waarin het verzoek een volgend verzoek is dat geen nieuwe elementen of bevindingen bevat in verband met de behandeling van de vraag of de verzoeker in aanmerking komt voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet overeenkomstig de EU-Kwalificatierichtlijn. Een Duitse rechter had vragen gesteld over de niet-ontvankelijkheidsgrond m.b.t. een volgend (asiel)verzoek.</p> <h4>Arrest</h4> <p>Het EU-Hof oordeelt dat de tijdelijke terugkeer van een asielzoeker naar zijn land van herkomst na de afwijzing van een verzoek om internationale bescherming geen invloed heeft op de kwalificatie van een nieuw asielverzoek als een volgend asielverzoek in de zin van artikel 2, onder q), van de EU-Procedurerichtlijn. De bewoordingen van artikel 33, lid 2, onder d) en artikel 2, onder q), van de EU-Procedurerichtlijn noemen een dergelijke terugkeer namelijk niet als een relevant criterium om te bepalen of een nieuw verzoek om internationale bescherming een volgend verzoek vormt en als zodanig niet-ontvankelijk kan worden verklaard. Indien nieuwe elementen of bevindingen met betrekking tot het verzoek om internationale bescherming aan de orde zijn of door de verzoeker worden voorgelegd, moet het (volgend) verzoek opnieuw ten gronde worden onderzocht. In die zin kan het feit dat deze verzoeker in zijn land van herkomst verbleef voordat hij dit volgende verzoek indiende, van invloed zijn op de te verrichten beoordeling van het gevaar en dus op de beslissing om internationale bescherming te verlenen, bijvoorbeeld wanneer de verzoeker aldaar een risico van vervolging liep. De enkele omstandigheid dat de betrokkene naar het land van herkomst is teruggekeerd impliceert volgens het EU-Hof op zich echter niet noodzakelijkerwijs het bestaan van een nieuw element of (nieuwe) bevinding. De vraag of de betrokkene het grondgebied van de lidstaat vrijwillig heeft verlaten of daarvan is verwijderd, is in dit verband eveneens irrelevant. Verder oordeelt het Hof dat de vraag of een asielverzoek moet worden beschouwd als een nieuw verzoek in de zin van de Dublin III-verordening moet worden onderscheiden van de vraag of dat verzoek moet worden aangemerkt als een ‘volgend verzoek’ in de zin van de EU-Procedurerichtlijn. In het geval van een nieuwe binnenkomst van een verzoeker op het grondgebied van de EU is de draagwijdte van de kwalificatie van een verzoek als ‘nieuw verzoek’ in de zin van de Dublin III-verordening in het kader van deze verordening namelijk beperkt tot de daarin bedoelde procedure om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming. Tenslotte oordeelt Hof dat een lidstaat een volgend verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk mag verklaren wanneer de beslissing over het eerdere verzoek geen beslissing over de verlening van de subsidiaire-beschermingsstatus bevatte, maar is genomen na een onderzoek of er sprake is van gronden voor een verwijderingsverbod en dit onderzoek inhoudelijk vergelijkbaar is met het onderzoek dat wordt verricht met het oog op de verlening van die status.</p> <p><a rel="noopener" href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=274106&amp;pageIndex=0&amp;doclang=nl&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=16585582" target="_blank" title="HvJ EU, 25 mei 2023, C-364/22" data-anchor="?text=&amp;docid=274106&amp;pageIndex=0&amp;doclang=nl&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=16585582">HvJ EU, 25 mei 2023, C-364/22</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://ecer.minbuza.nl/-/eu-hof-oordeelt-over-de-kwalificatie-van-een-nieuw-asielverzoek-als-een-volgend-asielverzoek-in-de-zin-van-de-eu-procedurerichtlijn" target="_blank" title="www.ecer.minbuza.nl">www.ecer.minbuza.nl</a></p>
30 mei 2023
RSJ adviseert over wijziging Besluit USB in verband met strafonderbreking
<p>De RSJ is positief over de toevoeging van een vangnetbepaling bij strafonderbreking voor bepaalde tijd. Verder vraagt de RSJ in het advies aandacht voor de betekenisvolle relatie van een volwassene die niet valt onder eerstegraads en tweedegraads familieleden. Ook adviseert de RSJ de term ‘levensgezel’ toe te voegen aan de relaties waarmee de veroordeelde een hechte band kan hebben. Daarbij moet sprake zijn van een nauwe persoonlijke betrekking en gehechtheid in een relatie die vergelijkbaar is met die van echtgenoten of geregistreerde partners.</p> <h4>Strafonderbreking voor onbepaalde tijd<strong><br /></strong></h4> <p>De RSJ vindt het een goede zaak dat de minister nu ook aan jeugdige vreemdelingen strafonderbreking voor onbepaalde tijd kan verlenen. Een voorwaarde is wel dat de minister bij een besluit over de verlening van strafonderbreking aan minderjarige vreemdelingen rekening houdt met het belang van het kind en andere relevante kinderenrechten. Ook moet de minister waarborgen dat voor hen adequate opvang in het land van herkomst beschikbaar is. De RSJ vraagt aandacht voor de manier waarop de voorrangsregeling – strafoverdracht gaat vóór strafonderbreking – wordt ingezet. Als strafoverdracht een reële optie is, moet deze zo spoedig mogelijk plaatsvinden. De RSJ adviseert de voorrangsregeling bij jeugdige vreemdelingen buiten toepassing te laten vanwege de korte duur van jeugddetentie en de naar verhouding lange duur van de procedure voor strafoverdracht. Hierdoor lijkt de voorrangsregeling bij jeugdigen niet uitvoerbaar. De RSJ adviseert daarom bij jeugdigen tijdig het instrument van strafonderbreking te overwegen en (bij minderjarigen) onderzoek te doen naar adequate opvang in het land van herkomst.</p> <p><a rel="noopener" href="https://www.rsj.nl/binaries/rsj/documenten/publicaties/2023/05/25/advies-wijziging-besluit-usb-in-verband-met-strafonderbreking/Advies+wijziging+Besluit+USB+in+verband+met+strafonderbreking.pdf" target="_blank" title="Advies wijziging Besluit USB in verband met strafonderbreking">Advies wijziging Besluit USB in verband met strafonderbreking</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.rsj.nl/actueel/nieuws/2023/05/25/rsj-adviseert-over-wijziging-besluit-usb-in-verband-met-strafonderbreking" target="_blank" title="www.rsj.nl">www.rsj.nl</a></p>
30 mei 2023
Opinie Rathenau: AI-bedrijven gebruiken burgers als proefkonijnen
<p>Een groot aantal ethici, ondernemers en medewerkers van techbedrijven heeft gewaarschuwd voor de komst van AI als ChatGPT, en de doorontwikkeling ervan. Oudere AI-modellen kunnen vaak slechts één taak uitvoeren binnen een bepaald gebied, terwijl deze nieuwe modellen een bredere reikwijdte hebben en in staat zijn om een groot scala aan opdrachten uit te voeren. Aangezien deze nieuwe toepassingen nieuwe teksten en afbeeldingen van hoogwaardige kwaliteit kunnen genereren, kunnen hun producten volstrekt realistisch en overtuigend overkomen. Dat kan resulteren in grootschalige misleiding. Wanneer we denken dat AI menselijke interacties kan vervangen of zelfs beter werk oplevert, schaadt dit niet alleen ons empathisch vermogen, maar dreigen we ook de meerwaarde van ons menszijn te verwaarlozen. Ook de vooringenomenheid in de trainingsdata, doordat bepaalde groepen of kenmerken in datasets oververtegenwoordigd zijn, kan leiden tot discriminatie op grote schaal.</p> <h4>Wettelijke waarborgen<strong><br /></strong></h4> <p>Waar er bij ingrijpend biomedisch onderzoek met mensen altijd wettelijke waarborgen zijn, zoals toezicht door ethische commissies en expliciete toestemming van deelnemers, mag de hele wereld proefkonijn spelen voor de systemen die een kleine groep ontwikkelaars in Silicon Valley heeft bedacht. Consumenten kunnen er voor kiezen om ChatGPT en de recent uitgebrachte AI-systemen van Microsoft en Google (Bing Chat en Bard) niet te gebruiken. Maar wanneer anderen dat wel doen, krijg je er natuurlijk alsnog mee te maken. Bovendien verandert dat niets aan het overheersende narratief dat technologie ‘zich nou eenmaal blijft doorontwikkelen en we als samenleving alleen kunnen reageren’.</p> <h4>Voorzorgsbeginsel</h4> <p>Technologieën als pacemakers en hersenimplantaten zijn vanwege hun indringende aard aan strenge regels onderworpen. Of neem geneesmiddelen. Daarvan vinden we het volstrekt logisch dat de bewijslast voor veiligheid en effectiviteit bij de producent ligt. Het Europees recht schrijft het voorzorgsbeginsel voor: voorkomen is beter dan genezen. Wanneer het vermoeden bestaat dat een nieuwe technologie of stof ernstige schade aan de gezondheid of het milieu kan toebrengen, moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen. Voor AI die ingrijpt op ons denken, handelen, voelen en andere fundamentele aspecten van ons leven lijkt dat niet te gelden. Recent heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om een integrale visie op nieuwe AI-producten. Wat we tenminste nodig hebben, zijn democratisch vastgestelde eisen en een afdwingbare maatschappelijke verantwoordelijkheid van AI-bedrijven. Alleen dan kunnen we ons als samenleving uit dit ongevraagde en ongecontroleerde experiment bevrijden.</p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.rathenau.nl/nl/digitalisering/ai-bedrijven-gebruiken-burgers-als-proefkonijnen" target="_blank" title="www.rathenau.nl">www.rathenau.nl</a></p>
25 mei 2023
Rechtbank: verlenging gebiedsverbod klimaatdemonstranten buitenproportioneel
<p>Naar het oordeel van de rechtbank heeft het OM onvoldoende gemotiveerd waarom de verlenging van de gedragsaanwijzing proportioneel is. De op te leggen gedragsaanwijzing is een voorlopige maatregel voor gevallen waarin onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk wordt geoordeeld en de uitkomst van de strafzaak niet kan worden afgewacht. Ten aanzien van de doeltreffendheid geldt dat de appellant weliswaar zelf door de gedragsaanwijzing niet aanwezig kon zijn bij de demonstratie van 11 maart 2023, maar zo’n 2800 andere demonstranten wel. De blokkade heeft gewoon doorgang gevonden. In dat licht bezien kan niet worden gezegd dat de maatregel doeltreffend is geweest in het voorkomen van een volgende ernstige ordeverstoring. Ten aanzien van de noodzakelijkheid overweegt de rechtbank als volgt. De demonstratie die gehouden is na de oorspronkelijke gedragsaanwijzing, namelijk die van 11 maart 2023, werd door ongeveer 2800 demonstranten bezocht. De aangekondigde demonstratie van 27 mei 2023 zal naar verwachting ook door veel mensen worden bezocht. Tevens is gebleken dat de demonstraties van 26 november 2022, 28 januari 2023 en 11 maart 2023 alle vreedzaam zijn verlopen. De rechtbank ziet gelet hierop niet in waarom een verlenging van de gedragsaanwijzing voor appellant noodzakelijk is voor het doel dat de gedragsaanwijzing nastreeft. Gelet hierop is evenmin gebleken dat en waarom de mate waarin de gedragsaanwijzing de vrijheid van de appellant beperkt, in verhouding staat tot de ernst van het geval. Gelet op genoemde omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de verlenging van de gedragsaanwijzing voor de duur van 90 dagen proportioneel is. De rechtbank zal het beroep daarom gegrond verklaren.</p> <p><a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7390&amp;showbutton=true&amp;idx=25" target="_blank" title="ECLI:NL:RBDHA:2023:7390" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7390&amp;showbutton=true&amp;idx=25">ECLI:NL:RBDHA:2023:7390</a>; <a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7391&amp;showbutton=true&amp;idx=26" target="_blank" title="ECLI:NL:RBDHA:2023:7391" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7391&amp;showbutton=true&amp;idx=26">ECLI:NL:RBDHA:2023:7391</a>; <a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7392&amp;showbutton=true&amp;idx=27" target="_blank" title="ECLI:NL:RBDHA:2023:7392" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7392&amp;showbutton=true&amp;idx=27">ECLI:NL:RBDHA:2023:7392</a>; <a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7393&amp;showbutton=true&amp;idx=28" target="_blank" title="ECLI:NL:RBDHA:2023:7393" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7393&amp;showbutton=true&amp;idx=28">ECLI:NL:RBDHA:2023:7393</a>; <a rel="noopener" href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7394&amp;showbutton=true&amp;idx=29" target="_blank" title="ECLI:NL:RBDHA:2023:7394" data-anchor="#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:7394&amp;showbutton=true&amp;idx=29">ECLI:NL:RBDHA:2023:7394</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5386029/extinction-rebellion-a12-gebiedsverbod-klimaatactivisten" target="_blank" title="www.rtlnieuws.nl">www.rtlnieuws.nl</a></p>
25 mei 2023
RvdK meldt daling aantal verzoeken om kinderbeschermingsmaatregel
<p>In 2022 waren dat 7452 verzoeken tegenover 9685 verzoeken in 2021. Dit is bijna een kwart minder, de grootste daling in de afgelopen 10 jaar. Het aantal verzoeken voor een uithuisplaatsing daalde evenredig van 1997 naar 1572 kinderen. De daling van aantal verzoeken hangt samen met een afname van het aantal meldingen bij de RvdK voor een onderzoek naar een kinderbeschermingsmaatregel. Die daling zette in 2018 in, maar is in 2022 sterker dan voorgaande jaren. Gebrek aan passende hulp binnen de hele jeugdbescherming lijkt een rol te spelen bij het dalend aantal verzoeken voor een kinderbeschermingsmaatregel.</p> <h4>Complexe scheidingen<strong><br /></strong></h4> <p>In het jaarbericht wordt ook stilgestaan bij de impact van complexe scheidingen op kinderen. Complexe scheidingen met heftige ruzies, aanhoudende juridische procedures en strijd rondom de omgang met de kinderen, zijn zeer ingrijpend voor kinderen en maken vaak deel uit van de complexe problematiek in gezinnen waar de RvdK onderzoek naar doet. Door de rechtspraak, advocatuur, gemeenten en andere betrokken organisaties is vorig jaar een nieuw overheidsprogramma gelanceerd: ‘Een Nieuw Begin’. Doel van dit programma is om met alle partijen op een meer eenduidige wijze, in een vroeg stadium, helderheid te krijgen over de kern van de problematiek en hier tijdig passende hulp op in te zetten. Zo zijn er bijvoorbeeld scheidingsloketten voor ouders geopend om tijdig hulp te bieden.</p> <p><a rel="noopener" href="https://magazines.kinderbescherming.nl/jaarbericht/2023/01" target="_blank" title="Jaarbericht: Kijk op Kinderbescherming 2022">Jaarbericht: Kijk op Kinderbescherming 2022</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.kinderbescherming.nl/actueel/nieuws/2023/05/23/daling-van-het-aantal-verzoeken-om-een-kinderbeschermingsmaatregel" target="_blank" title="www.kinderbescherming.nl">www.kinderbescherming.nl</a></p>
25 mei 2023
Raad van State: verhoging strafmaximum deelname terroristische organisatie niet nodig
<p>De Afdeling onderkent dat terroristische misdrijven een grote bedreiging vormen voor de samenleving en de rechtsstaat en dat hoge straffen daarvoor passend zijn. In het voorstel is echter niet voldoende onderbouwt dat er de afgelopen jaren vanuit de maatschappij een sterk toegenomen afkeuring is, ten opzichte van de periode vlak na de aanslagen van 11 september 2001 toen de maatschappelijke afkeuring tegen terroristische organisaties ook heel groot was. Ook blijkt uit de praktijk dat een verhoging van het strafmaximum niet nodig is. Rechters leggen voor deelneming aan een terroristische organisatie vaak een gevangenisstraf op van maximaal zes à zeven jaar. Dat is de helft van het huidige strafmaximum van vijftien jaar. Volgens de Afdeling blijkt daarom niet dat verhoging van het strafmaximum noodzakelijk is. De regering wil de maximumstraf voor deelneming aan een terroristische organisatie gelijk stellen aan poging of medeplichtigheid aan de meest ernstige delicten. Dit is volgens de Afdeling niet passend. Een deelnemer aan een terroristische organisatie hoeft immers niet daadwerkelijk betrokken te zijn bij een terroristisch misdrijf dat die organisatie wil plegen, terwijl dit bij poging of medeplichtigheid wel het geval is. Door het voorstel van de regering kan deelneming aanmerkelijk hoger bestraft worden, terwijl de ernst van de handeling niet vergelijkbaar is met een poging of medeplichtigheid aan een ernstig delict. Als iemand wel betrokken is bij het plegen van een terroristisch misdrijf, zoals een aanslag, dan wordt die persoon óók daarvoor vervolgd en bestraft. In dat geval kan die persoon een hogere straf krijgen vanwege zowel de deelneming aan een terroristische organisatie als vanwege betrokkenheid bij het plegen van de aanslag. In de huidige praktijk worden de maximumstraffen op misdrijven al met de helft verhoogd als die worden gepleegd met een terroristisch oogmerk. De voorgestelde verhoging naar twintig jaar is hiermee niet in lijn.</p> <p><a rel="noopener" href="https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/mei/samenvatting-advies-verhoging-strafmax/@136706/w16-23-00080-ii/" target="_blank" title="Advies Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie">Advies Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het strafmaximum voor deelneming aan een terroristische organisatie</a></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/mei/samenvatting-advies-verhoging-strafmax/" target="_blank" title="www.raadvanstate.nl">www.raadvanstate.nl</a></p>
25 mei 2023
Eerste Kamer stemt in met wijzigen Wet publieke gezondheid
<p>Voor stemden de coalitie met GroenLinks, PvdA en de SP. Tegen stemden PVV, de Fractie-Nanninga, de Partij voor de Dieren, Fractie-Otten en de SGP.</p> <p><strong>Aangenomen moties<br /></strong>- Motie waarin de regering wordt verzocht te bevestigen dat de rechter moet beoordelen of de minister zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar de effectiviteit van de maatregel en of de vaststelling van de feiten betrouwbaar is en het gekozen middel kan dragen. En de Kamer daarover binnen vier weken schriftelijk te berichten; <em><a rel="noopener" href="https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20230516/motie_van_het_lid_nicolai_c_s_over_4/document3/f=/vm35o0crc2z9_opgemaakt.pdf" target="_blank" title="Kamerstukken I 2022/23, 36194, N">Kamerstukken I 2022/23, 36194, N</a></em> <br />- Motie waarin de minister wordt verzocht te bevorderen dat de exploitant van een publieke of besloten ruimte geen vaccinatiebewijs mag eisen van een bezoeker zolang daarin niet publiekrechtelijk is voorzien; <em><a rel="noopener" href="https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20230523/gewijzigde_motie_van_het_lid/document3/f=/vm3bjfin17w2.pdf" target="_blank" title="Kamerstukken I 2022/23, 36194, W">Kamerstukken I 2022/23, 36194, W</a></em></p> <p>Bron: <a rel="noopener" href="https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20230523/senaat_steunt_wijzigen_wet" target="_blank" title="www.eerstekamer.nl">www.eerstekamer.nl</a></p>
23 mei 2023