Wetsvoorstel (05-11-2021) tot invoering van delegatiegrond­slagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen)

—In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld specifieke grondslagen in het leven te roepen op basis waarvan in een amvb drie aanvullende regelingen kunnen worden opgenomen in het kader van de hersteloperatie toeslagen. Het gaat hierbij om regelingen voor kinderen en voor ex-partners die getroffen zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag en om een regeling voor gedupeerden van de problemen rondom de uitvoering van de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kind-gebonden budget.

De voorgestelde delegatiegrondslagen geven de bevoegdheid om drie specifieke regelingen op te nemen in een amvb. Ten eerste gaat het om een regeling voor degenen die als aanvrager van de huurtoeslag, de zorgtoeslag of het kindgebonden budget zijn gedupeerd door institutionele vooringenomenheid of een onterechte kwalificatie opzet of grove schuld. Ten tweede gaat het om een regeling voor kinderen van ouders die als aanvrager van de kinderopvangtoeslag zijn gedupeerd door de hardheid van het stelsel, institutionele vooringenomenheid of een onterechte kwalificatie opzet of grove schuld. In de amvb zullen de groepen kinderen worden aangewezen die voor een vergoeding in aanmerking komen. De regeling kan daarmee ook van toepassing worden verklaard op daarbij aan te wijzen categorieën van personen die niet zijn aan te merken als kind als bedoeld in artikel 4 van de Wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir).

Ten derde gaat het om een regeling voor ex-partners van ouders die als aanvrager van de kinderopvangtoeslag zijn gedupeerd door de hardheid van het stelsel, institutionele vooringenomenheid of een onterechte kwalificatie opzet of grove schuld.

De aanvullende delegatiegrondslagen waren in eerste instantie in een nota van wijziging neergelegd bij het wetsvoorstel Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen. Mede naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State dat was gevraagd over de nota van wijziging, zijn deze grondslagen overgeplaatst naar een – onderhavig – separaat wetsvoorstel.

Kamerstukken