Besluit 20-01-2021, Stb. 2021, 39

Besluit houdende wijziging van het Besluit op de huurtoeslag in verband met een verruiming van de termijn om een verzoek in te dienen tot herziening van de hoogte van de huurtoeslag in bijzondere situaties (inkomen en medebewoner)

—– In hoofdstuk 2 van het Besluit op de huurtoeslag (Bht) zijn enkele bijzondere situaties opgenomen voor het toekennen van huurtoeslag. Voor het toekennen van huurtoeslag kan het inkomen van een huurder, diens partner of een medebewoner in bepaalde situaties van langdurig verblijf buitenshuis buiten beschouwing blijven. Ook kan een partner of een medebewoner buiten beschouwing blijven als sprake is van een verzorgingsbehoefte bij de huurder, diens partner of een medebewoner. Daarnaast is het mogelijk om bij het bepalen van het toetsingsinkomen van de huurtoeslag in een vijftal situaties specifieke inkomens­bestanddelen geheel of gedeeltelijk buiten beschouwing te laten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een afkoopsom of een nabetaling van inkomsten. Met het Verzamelbesluit Toeslagen van 17 april 2020 (Stcrt. 2020, 22720) heeft de Staatssecretaris van Financiën in overeenstemming met de Minister van BZK besloten om de termijn voor het indienen van een verzoek om rekening te houden met bijzondere omstandigheden (inkomen en medebewoner) voor de huurtoeslag vooruitlopend op de aanpassing van het Bht te verruimen van zes weken na definitieve toekenning naar vijf jaar na afloop van het berekeningsjaar. Hierdoor kon in de uitvoering door Belastingdienst/­Toeslagen al sinds 23 april 2020 ­rekening worden gehouden met de verlenging van de termijn.

Met dat Verzamelbesluit is invulling gegeven aan de toezegging in de brief van 29 oktober 2019 om in overleg met de Staatssecretaris van Financiën te bezien welke mogelijkheden er zijn om tot de door de Nationale Ombudsman en de Tweede Kamer gevraagde verlenging van de aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag te komen (Kamerstukken II 2019/20, 27 926, 312). Zoals in bedoeld besluit aangekondigd, wordt deze mogelijkheid met het voorliggende besluit nu ook opgenomen in het Bht.

Inwerkingtreding met ingang van 03-02-2021.