Besluit van 11-10-2021, Stb. 2021, 466

Besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs, getuigschrift van vakbekwaamheid en getuigschrift van nascholing in verband met COVID-19 en enkele andere wijzigingen ­(Tweede tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19)

—Dit tijdelijk besluit wijzigt het Reglement rijbewijzen en heeft onder meer tot doel om de geldigheidsduur van alle rijbewijzen met een getuigschrift van vakbekwaamheid of getuigschrift van nascholing (code 95) waarvan de geldigheid verstrijkt tussen 1 juli 2021 en 1 november 2021 (door dit besluit van rechtswege) te verlengen met tien maanden. Dit is van belang voor de rijbewijshouders die als gevolg van maatregelen ter bestrijding van COVID-19, of de directe na-ijleffecten van die maatregelen, niet in staat zijn geweest tijdig de beschikking te krijgen over een nieuw rijbewijs met een nieuwe code 95. Verder is een met de verlenging samenhangende voorziening getroffen die ertoe strekt dat in de gevallen waarin de verlengingsregeling van toepassing is, voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangepaste beslistermijnen voor het afgeven van verklaringen van geschiktheid gelden.

Inwerkingtreding

Inwerkingtreding met ingang van 13-10-2021. Artikel I, onderdelen A en C tot en met F, werkt terug t/m 01-07-2021.