Wet van 6 juli 2022, Stb. 293 en inwerkingtredingsbesluit van 6 juli 2022, Stb. 294

Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen als gevolg van de massale toestroom van ontheemden als bedoeld in de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (PbEU 2001, L 212) (Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden)

—Gedurende de periode waarin een ontheemde uit Oekraïne tijdelijke bescherming geniet, is de lidstaat die de bescherming biedt, verplicht bepaalde minimumnormen in acht te nemen op grond van de Richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (de Richtlijn tijdelijke bescherming). Naast het recht op onderdak, levensonderhoud, directe toegang tot de arbeidsmarkt en medische zorg, hebben tijdelijk beschermden op grond van artikel 14 van de Richtlijn tijdelijke bescherming ook recht op onderwijs. Deze wet regelt de inrichting van tijdelijke onderwijsvoorzieningen binnen bestaande scholen, als uitbreiding van een bestaande school, of als zelfstandige school. De doelstelling van deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen is om ontheemde kinderen sneller een passende onderwijsplek te bieden, door schoolbesturen de mogelijkheid te geven om, ten behoeve van de inrichting van een tijdelijke onderwijsvoorziening, van bepaalde onderdelen van de sectorwetgeving af te wijken, maar tegelijkertijd te garanderen dat het onderwijs van voldoende kwaliteit blijft. Daarnaast biedt de wet een grondslag voor het volgen van afstandsonderwijs.

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 14 juli 2022, met dien verstande dat artikel I, onderdeel E, en artikel III van die wet in werking treden met ingang van 1 augustus 2022.

Kamerstukken