Wet van 08-07-2020, Stb. 2020, 310

Wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet)

—Deze wet regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. De integratie krijgt de vorm van een volledige overgang van de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving naar de Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Het normenkader en de instrumenten zullen ongewijzigd overgaan en er wordt geen afbreuk gedaan aan het beschermingsniveau; de overgang van de regels over de bescherming van de natuur en de daarbij horende bevoegdheidsverdeling geschiedt dus beleidsneutraal.

De Wet natuurbescherming bevat ook onderwerpen met een horizontaal karakter, zoals de beslistermijnen voor het verlenen van vergunningen. Hiervoor voorziet de Wet natuurbescherming in regels die afwijken van de regels van de Omgevingswet. De integratie van de natuurbeschermingsregels in de Omgevingswet betekent voor horizontale onderwerpen dat de algemene regeling van de Omgevingswet in beginsel leidend is en niet de bijzondere regeling in de sectorale wet, net zo min als voor andere aspecten in de Omgevingswet een uitzondering is gemaakt.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken