Besluit van 15-04-2021, Stb. 2021, 209

Besluit houdende wijziging van het Financieel besluit handelsregister 2014 in verband met het opnemen van de grondslag voor vergoedingen voor de uitgifte van de LEI

—Het Financieel besluit handelsregister 2014 stelt regels vast omtrent de vergoedingen voor de afname van producten uit het handelsregister en omtrent de inschrijfvergoeding die verschuldigd is door ondernemingen of rechtspersonen die een opgave doen tot eerste inschrijving in het handelsregister. Dit besluit wordt gewijzigd naar aanleiding van de wijziging van de Handelsregisterwet 2007. Dit besluit voorziet daarmee in de rechtsbasis voor het in rekening brengen van een vergoeding voor de uitgifte van de Legal Entity Identifier (LEI) door de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast wordt de betalingstermijn, bedoeld in artikel 50b, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007, vastgesteld. Tot slot wordt een foutieve verwijzing naar een wettelijke bepaling hersteld.

Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 21-05-2021, Stb. 2021, 253

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel Qa, van de Wet van 26 juni 2019 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (Stb. 2019, 280) en van het Besluit van 15 april 2021, houdende wijziging van het Financieel besluit handelsregister 2014 in verband met het opnemen van de grondslag voor vergoedingen voor de uitgifte van de LEI (Stb. 2021, 209)

—Artikel II, onderdeel Qa, van de wet treedt in werking met ingang van 01-07-2021. Het besluit treedt in werking met ingang van 01-07-2021.