Wet van 10-05-2023, Stb. 2023, 167 en inwerking­tredingsbesluit van 24-05-2023, Stb. 2023, 170

Wet houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van Richtlijn 2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door Richtlijn (EU) 2019/1936

—Deze wet regelt het opnemen van een delegatiebepaling in de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994) ten behoeve van de hernieuwde implementatie van de Richtlijn 2008/96/EG en de recente wijziging van die richtlijn door Richtlijn (EU) 2019/1936. De wijziging van Richtlijn 2008/96/EG houdt verband met het aanscherpen van de EU-doelstelling om het aantal verkeersongevallen te verminderen. De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/96/EG, de introductie van nieuwe procedures – de verkeersveiligheidsbeoordeling en de gerichte verkeerveiligheidsinspectie – en de invoering van een zogenoemde ‘follow-up’ van procedures voor in gebruik zijnde wegen. De uitbreiding houdt in dat er naast TEN-T wegen nu ook wegen in het beheer van een andere wegbeheerder dan het Rijk onder het toepassingsbereik kunnen vallen. Dit zijn wegen die vallen onder de provincies, de gemeentes, de waterschappen en wegen onder beheer bij andere, veelal private wegbeheerders.

Inwerkingtreding met ingang van 01-06-2023.

Kamerstukken