Besluit van 01-09-2021, Stb. 2021, 422

Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het mogelijk maken van een generieke uitzondering voor de beoordeling van de leerresultaten wegens COVID-19

—De Minister van OCW heeft aangekondigd dat de inspectie de leerresultaten in het schooljaar 2021-2022 niet zal beoordelen (Kamerstukken II 2020/21, 35 570-VIII, nr. 183). De beoordeling van de eindtoetsresultaten 2021 zou, als gevolg van de COVID-19-pandemie, niet tot een betrouwbaar oordeel over de onderwijskwaliteit van de school leiden. Onderhavig besluit betreft een wijziging van het Besluit bekostiging WPO, die ertoe strekt vast te leggen dat de inspectie geen aanvullend onderzoek zal doen, zoals tot nu werd voorgeschreven in een situatie waarin er geen of onvoldoende gegevens zijn voor een betrouwbaar oordeel over de meting van de leerresultaten.

Inwerkingtreding met ingang van 10-09-2021, met terugwerkende kracht t/m 01-08-2021.