Besluit van 25-03-2021, Stb. 2021, 217

Besluit tot vaststelling van bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten alsmede tot wijziging van een aantal besluiten in verband met het wijzigen van de citeertitel van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (Besluit bestuurlijke boeten energiegerelateerde producten)

—Ter uitvoering van artikel 7 van de Verordening (EU) 2017/1369 van 4 juli 2017 tot vaststelling van een kader voor energie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU (PbEU 2017, L198) wordt in aanvulling daarop de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (wet tot wijziging van de WEE) gewijzigd en een duaal handhavingssysteem geïntroduceerd van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Dit besluit is de verdere uitwerking van de bestuurlijke handhaving voortvloeiend uit de wet tot wijziging van de WEE waarbij de hoogte van de op te leggen bestuurlijke boete wordt bepaald. Afhankelijk van de aard van de overtreding en de gevolgen daarvan voor de eindgebruikers en de markt is in het besluit een afweging gemaakt welke boete voor een bepaalde overtreding als evenredig geldt. Indien er door een overtreding een gunstigere energieklasse wordt gesuggereerd, waardoor de consument onjuiste informatie ontvangt, zal de overtreding zwaarder worden gesanctioneerd. Het niet aanbrengen of tonen van een etiket of niet of onvolledig invoeren van de vereiste informatie in de productendatabank zal met een lagere boete kunnen worden gesanctioneerd. De hoogte van de op te leggen boete kan daarbij niet hoger zijn dan het boetemaximum van de vierde categorie van artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (op dit moment € 21.750).

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.