Ter voorbereiding op het Omgevingsplan heeft Leiden de losse verordeningen over de buitenruimte samengevoegd in één Verordening fysieke leefomgeving. Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft onlangs een tweede groep regels toegevoegd. Daarnaast gebruikt Leiden deze klus om de leesbaarheid van de verordeningen voor inwoners te vergroten. Daar waar het kon zijn regels positief geformuleerd. Een rondgang onder andere gemeenten en juristen maakt duidelijk dat Leiden een van de weinigen in Nederland is, die zo ver is met een Verordening fysieke leefomgeving. Om de opgedane kennis intern te borgen en extern te delen heeft de gemeente Leiden een handreiking opgesteld met leerervaringen. Het Leidse proces van het opstellen van een Verordening fysieke leefomgeving blijkt waardevol voor inwoners en ambtenaren.

De gemeente Leiden heeft veertien bestaande gemeentelijke verordeningen samengevoegd, de regels logischer gestructureerd, begrippen geharmoniseerd, tegenstrijdigheden en overlappingen opgelost en het taalgebruik naar een begrijpelijker niveau gebracht. Daar waar het mogelijk was, zijn regels positief geformuleerd volgens het uitnodigende ‘ja, mits-principe’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Dat zijn nu zeven artikelen. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat een standplaats in de stad toegestaan is mits er een vergunning door de gemeente is afgegeven. Na eerder de regels over onder andere ligplaatsen voor boten heeft het Leidse college nu de tweede tranche aan de Verordening fysieke leefomgeving toegevoegd.
In Leiden zijn de volgende regelingen geheel of gedeeltelijk opgenomen in de Verordening fysieke leefomgeving:

a. Algemene plaatselijke verordening gemeente Leiden 2020;
b. Bedrijfs- en Pleziervaartuigenverordening Leiden 2017;
c. Beleidsregels en Nadere regels Terrassen 2019;
d. Bomenverordening Leiden 2015;
e. Bouwverordening 1992;
f. Erfgoedverordening Leiden 2017;
g. Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2020;
h. Instellingsbesluit Markten Leiden 2016;
i. Leidingenverordening gemeente Leiden 2012;
j. Ligplaatsenplan Bedrijfs- en Pleziervaartuigen 2017;
k. Marktverordening Leiden 2015;
l. Nadere Regels handelsreclame 2010;
m. Nadere Regels uitvoering Bomenverordening 2015, versie februari 2018;
n. Rioolverordening Buitenriolering Leiden 2015.

Met deze toevoegingen is de Verordening fysieke leefomgeving in Leiden bijna rond.

Omgevingsplan
Door de Omgevingswet (verwachte invoeringsdatum 1 januari 2022) krijgen gemeentes automatisch één omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving, zoals bijvoorbeeld nu in bestemmingsplannen vastgelegd. Ook zit er regelgeving in die van het Rijk naar gemeenten overgedragen wordt. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ook gemeentelijke verordeningen onderdeel van dat ene omgevingsplan. Pas vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen de regels daadwerkelijk juridisch worden opgenomen in het omgevingsplan. Dan wordt ook de Verordening fysieke leefomgeving toegevoegd.

 

De handreiking met leerervaringen en tips over de Verordening fysieke leefomgeving is op te vragen via persvoorlichting@leiden.nl

Laatste nieuws