Nederlands Juristenblad 20
7 juni 2023
2023/6
De mythe van de 3%-norm
De gedachte dat er vanuit de EU een verplichting op de lidstaten rust om het begrotingstekort te beperken tot maximaal 3% van het bbp is wijdverbreid, maar onjuist. De Europese begrotingsregels zijn niet gericht op het opleggen van strikte begrotingsnormen voor lidstaten, maar op het creëren van procedures waarin lidstaten aan elkaar verantwoording afleggen over hun beleid. De mythe van de 3%-norm suggereert, ten onrechte, dat het EU-recht met grote regelmaat en zonder enige consequentie wordt geschonden. Dat staat een goede discussie over de functie van de Europese begrotingsregels in de weg.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb nader en door een fiscale bril bezien
In dit artikel observaties op artikelniveau van de preconsultatieversie van het wetsvoorstel vanuit een fiscale invalshoek alsmede enkele beschouwingen van algemene aard over het vertrouwen van de burger in de overheid. De plannen lijken op het fiscale vlak niet heel zinvol. Het wetsvoorstel is meer een politieke daad dan dat daarmee het recht is gediend of bestaande problemen worden opgelost.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Inzage in calamiteitenrapportages
Op 10 februari 2023 deed de Hoge Raad een uitspraak in een zaak waarin ouders van hun in een zorginstelling omgekomen zoon inzage vroegen in het op dat overlijden betrekking hebbende onderzoek. Deze uitspraak heeft in de (rechts)praktijk tot verwarring en onduidelijkheid geleid. De uitspraak roept namelijk de vraag op of het aan patiënten en hun naasten verstrekken van calamiteitenrapportages, in veel zorginstellingen een al lang bestaande praktijk, kan worden gecontinueerd.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Procesregelingen introduceren in Oekraïne en Griekenland
Het Centre for International Legal Cooperation (CILC) tracht wereldwijd de rechtsstaat te bevorderen door internationale juridische samenwerkingsprojecten te initiëren en uit te voeren. Juridische experts uit verschillende landen worden uitgezonden om oplossingen uit te werken voor uiteenlopende uitdagingen binnen rechtsstelsels in ontwikkeling. In dit artikel worden twee projecten beschreven die met meer of minder succes in respectievelijk Oekraïne en Griekenland zijn uitgevoerd.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Eerder verschenen
NJB 19 (2023)
1 juni 2023
NJB 18 (2023)
17 mei 2023
NJB 17 (2023)
10 mei 2023
NJB 16 (2023)
3 mei 2023
NJB 15 (2023)
26 april 2023