Internationaal privaatrecht en actuele thema’s

De instorting, op 18 juni 2021, van een school in opbouw in Antwerpen heeft een dramatische afloop gekend met meerdere dodelijke slachtoffers. Volgens Belgische berichtgeving zijn de dodelijke slachtoffers alle arbeiders die op de werf aan het werk waren. Naar verluidt hadden deze dodelijke slachtoffers de Portugese en Roemeense nationaliteit.

De gebeurtenis kan mede onder de aandacht brengen dat het zich in sectoren als de bouwsector in een West-Europees land als België alleszins voordoet dat buitenlandse werkkrachten worden tewerkgesteld.

In Nederland heeft de voorbije jaren de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten in, specifiek, de transportsector geleid tot grote belangstelling. Juridische procedures werden daarbij tot op het hoogste niveau gevoerd.

Zo deed de Nederlandse Hoge Raad eind 2018 uitspraak in twee zaken betreffende arbeidsvoorwaarden van vrachtwagenchauffeurs.1

De ene zaak werd door de Hoge Raad verwezen naar het Europees Hof van Justitie. Aan het Europees Hof werden door de Hoge Raad vragen gesteld betreffende de Detacheringsrichtlijn. Inmiddels heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in deze zaak uitspraak gedaan, met name op 1 december 2020.2

De andere zaak werd door de Hoge Raad verwezen naar een nieuw Hof van Beroep. Hongaarse vrachtwagenchauffeurs hadden de zaak bij de Hoge Raad gebracht, daarbij een uitspraak van het Hof van Beroep ‘s Hertogenbosch aanvechtend; het Hof van Beroep ‘s Hertogenbosch had beslist dat Hongaars recht toepasselijk was op hun arbeidsovereenkomsten. De Hoge Raad zond de zaak naar een nieuw Hof van Beroep – het Hof van Beroep Arnhem-Leeuwarden – om uitspraak te doen over het recht toepasselijk op de arbeidsovereenkomsten. De uitspraak van het Hof van Beroep Arnhem-Leeuwarden wordt naar verluidt verwacht in de zomer van 2021. Het benieuwt te weten hoe het Hof van Beroep Arnhem-Leeuwarden in deze zaak – een zaak die zich situeert in een bijzonder actuele thematiek - zal oordelen.   

In een eerder NJBlog3 maakte ik een connectie tussen enerzijds de thematiek van ipr-aspecten van arbeidsovereenkomsten, anderzijds de eveneens bijzonder actuele thematiek van ipr-aspecten van aansprakelijkheid van multinationals. Ik maakte daarbij vermelding van de zaak Shell Nigeria, op dat ogenblik nog aanhangig bij het Hof van Beroep Den Haag. In de zaak Shell Nigeria is inmiddels, op 29 januari 2021, uitspraak gedaan door het Hof van Beroep Den Haag.4 Daarbij moge wel worden aangetekend dat op 3 mei 2021 werd bericht5 dat deze zaak voor de Nederlandse Hoge Raad is gebracht.

Zowel in de zaak die aanhangig is bij het Hof van Beroep Arnhem-Leeuwarden, in een zaak betreffende arbeidsbescherming, als in de zaak die is aangebracht bij de Hoge Raad, in een zaak betreffende aansprakelijkheid van multinationals, is het uitkijken naar wat nog volgt.

 

Afbeelding: pixabay

 

  1. Zie voor berichtgeving daarover op conflictoflaws https://conflictoflaws.net/2018/private-international-law-labour-conditions-of-hungarian-truck-drivers-and-beyond/
  2. Zie voor een bespreking op conflictoflaws https://conflictoflaws.net/2020/the-gordian-knot-is-cut-cjeu-rules-that-the-posting-of-workers-directive-is-applicable-to-road-transport/  
  3. Zie de NJBLog d.d. 24 november 2020 https://www.njb.nl/blogs/bescherming-van-zwakke-partijen-ontwikkelingen-aan-het-einde-van-2020/  met daarin, in voetnoot 4, verwijzing naar de ssrn-paper https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3708873 betreffende de thematiek van arbeidsbescherming.
  4. Zie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Shell-Nigeria-aansprakelijk-voor-olielekkages-Nigeria.aspx
  5. Zie https://milieudefensie.nl/actueel/hoge-raad-gaat-oordelen-over-rol-shell-in-olieramp-nigeria

 

Over de auteur(s)
Veerle Van Den Eeckhout
Senior Research Fellow Max Planck Instituut Luxemburg