Tom Barkhuysen is redacteur van het NJB, advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Ook is hij onder meer lid van de redactie van de Kluwer (online) Module Bestuursrecht, vaste annotator van de AB, bestuurslid van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. Hij is specialist op het terrein van het staats- en bestuurs(proces)recht en heeft veel kennis van de invloed van het EU-recht en de (Europese) mensenrechten op het nationale staats- en bestuurs(proces)recht. Zijn praktijk als advocaat strekt zich uit over de volle breedte van het bestuursrecht. In dat kader adviseert en procedeert hij in (complexe) zaken voor en tegen de overheid.

Artikelen van Tom Barkhuysen

Blog
Evenredige vertegenwoordiging van generaties
De klimaatuitspraken moeten worden gezien als een extra incentive om maatregelen te nemen om jongere generaties meer invloed te geven en eveneens anderszins hun belangen beter te borgen.
4 januari 2022 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Toetsing aan de Grondwet: uitweg of uitvlucht?
Pogingen om het toetsingsverbod te schrappen, strandden steeds op ontbrekende steun in de politiek. Ook hier zou de Toeslagenaffaire weleens de katalysator kunnen zijn voor verandering.
2 november 2021 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
COVID-19-vaccinatieplicht: tijdig regelen
Heroverweeg de COVID-19-vaccinatieplicht en zorg ervoor dat een dergelijke plicht in de gereedschapskist zit voor het geval de situatie weer uit de hand dreigt te lopen
7 september 2021 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Ontvankelijk bestuursrecht
Twee recente uitspraken over ontvankelijkheidskwesties laten zien dat we middenin een wisseling van de wacht zitten als het gaat om het bestuursrechtelijk klimaat. Maar een derde ­uitspraak illustreert dat nog niet alle groepen daarvan kunnen meeprofiteren.
8 juni 2021 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
De overheid behoeft de besten, maar krijgt zij die nog wel?
Er moet veel meer aandacht komen voor de waardering en ondersteuning van overheidsfunctionarissen.
30 april 2021 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Handhaving van de AVG: de AP kan het niet alleen
In Nederland dreigt een dijkdoorbraak wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, hetgeen een grote bedreiging vormt voor onze maatschappij die door de digitalisering steeds afhankelijker is van data(uitwisseling).
23 februari 2021 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Intelligent omgaan met lange processtukken
Aan de maximering van processtukken zijn serieuze risico’s verbonden.
5 januari 2021 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
75 jaar Verenigde Naties
In een periode die, gelet op alle verontrustende ontwikkelingen in de samenleving en op het (internationale) politieke toneel, een kantelpunt dreigt te worden in onze naoorlogse geschiedenis, is het van groot belang de tekst van deze preambule bij het Handvest nadrukkelijk op ons in te laten werken.
3 november 2020 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Grondwet ten onrechte monddood bij debat mondkapjesplicht
Het is gelet op de duidelijke ongrondwettigheid van de mondkapjesplicht niet te verteren dat de betrokken burgemeesters, de veiligheidsregio’s en de minister van VWS het experiment toch hebben doorgezet.
8 september 2020 Vooraf Tom Barkhuysen
TijdschriftNJB 16 (2021)
Kroniek van het vermogensrecht
Edwin van Wechem en Jac Rinkes
Regels, conflicten en oplossingen: tweestrijd is alom. Ook in het vermogensrecht is vaak sprake van tweestrijd. Hoe moeten dan de rechtens-juiste keuzes worden gemaakt? Misschien komt alles samen in de gedachtecirkel dat het ultieme doel van het recht gezien kan worden als evenwichtigheid en rechtvaardigheid, het zoeken naar de juiste afweging tussen beginselen, conflicten en orde.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Tom Barkhuysen en Willemien den Ouden
Het is opnieuw een roerige tijd om een kroniek over het algemeen bestuursrecht te schrijven. De roep om maatwerk, evenredigheid en transparantie in het overheidsoptreden die in de vorige kronieken werd beschreven, klinkt luider dan ooit. Over het gebrek aan maatwerk geleverd door een belangrijke uitvoeringsinstantie, de Belastingdienst/Toeslagen, is in deze kroniekperiode zelfs het kabinet gestruikeld. Dat het kabinet besloot om, midden in de coronacrisis, af te treden naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) weerspiegelt de snoeiharde kritiek van deze commissie, die ook de bestuursrechter trof. Veel analyses, (aankondigingen van) reflecties, adviezen en moties gericht op het voorkomen van een herhaling van dit debacle zagen het licht. Een parlementaire enquête zal nog volgen. De nasleep van wat inmiddels de Toeslagenaffaire is gaan heten, zal welhaast zeker van grote invloed zijn op de ontwikkelingen in het algemene bestuursrecht in de komende jaren. Daarbij zal het de kunst zijn niet te overreageren omdat daardoor de evenzeer gewenste efficiënte en rechtszekere uitvoering van overheidsbeleid in de knel kan komen.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek van het straf(proces)recht
Joost Nan, Pieter Verrest en Chantal van der Vis
In deze kroniekperiode vielen de landelijke verkiezingen en de huidige formatie. In de diverse verkiezingsprogramma’s stonden soms wel heel opvallende plannen en met de formatie op komst zal (moeten) blijken wat voor beleid er in de komende jaren op strafrechtelijk terrein zou kunnen worden verwacht. Daarom openen wij met een beschouwing daarover. Geld is daarbij een belangrijke factor, ook voor de toekomst van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering. Vervolgens zetten wij enkele recente wetenschappelijke onderzoeken op een rij en bespreken we diverse belangrijke wetsvoorstellen. Ten slotte komt een groot cluster aan uitspraken aan bod, want de (internationale) rechtspraak was bepaald niet in lockdown. Gelukkig maar.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek van het ondernemingsrecht
Harm-Jan de Kluiver
Er zijn weinig privaatrechtelijke rechtsgebieden waar de invloed van grote maatschappelijke thema’s zich zo direct laat gevoelen als in het ondernemingsrecht. Dat geldt ook voor discussies over klimaatverandering, duurzaamheid en diversiteit. Die grote thema’s bleven zelfs in COVID-jaar 2020 onverminderd actueel. Sterker nog, in de COVID-tijd is gebleken hoe kwetsbaar de samenleving is voor grote crises van deze aard en hoe belangrijk het is om de potentiële grote gevolgen daarvan te voorkomen. Dat geldt zeker met betrekking tot thema’s als klimaatverandering, milieu en, vaak daarmee verbonden, eerbiediging van mensenrechten. Aangezien ondernemingen worden gezien als cruciale maatschappelijke entiteiten, wordt vanuit de samenleving en de politiek de aandacht mede gericht op hoe ondernemingen met die thema’s omgaan. In dat verband wordt veel aanvullende regelgeving ontwikkeld, worden vragen gesteld naar zorgplichten voor (multinationale) ondernemingen en hun bestuurders en, algemener, of en hoe ondernemingen nog meer met maatschappelijke doelen kunnen worden verbonden. Bij dit alles is essentieel dat juist ook het adresseren van grote thema’s de ontwikkeling van ‘goed’ recht vereist. Dat vergt regels die zowel effectief als beginselvast zijn en gebaseerd op feitelijke en juridische integriteit. Tegelijkertijd kan worden waargenomen dat publieke en politieke statements die vooral het heersende sentiment ondersteunen een aantrekkingskracht hebben. Dat is echter geen recept voor de werkelijke juridische verankering van duurzaamheid die op zichzelf broodnodig is.

[verder lezen in NAVIGATOR]

En verder de kronieken van het mededingingsrecht, financieel recht, intellectueel eigendom, internationaal publiekrecht, gezondheidsrecht, omgevingsrecht en technologie & recht
Winfred Knibbeler, Tim van Helfteren, Danny Busch, Dirk Visser, Simon Dack, Niels Blokker, Nico Schrijver, Aart Hendriks, Marlon Boeve, Frank Groothuijse, Remy Chavannes, Anke Strijbos en Dorien Verhulst
21 april 2021