Tom Barkhuysen is redacteur van het NJB, advocaat-partner bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Ook is hij onder meer lid van de redactie van de Kluwer (online) Module Bestuursrecht, vaste annotator van de AB, bestuurslid van de Vereniging voor Bestuursrecht VAR en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. Hij is specialist op het terrein van het staats- en bestuurs(proces)recht en heeft veel kennis van de invloed van het EU-recht en de (Europese) mensenrechten op het nationale staats- en bestuurs(proces)recht. Zijn praktijk als advocaat strekt zich uit over de volle breedte van het bestuursrecht. In dat kader adviseert en procedeert hij in (complexe) zaken voor en tegen de overheid.

Artikelen van Tom Barkhuysen

Blog
Handhaving van de AVG: de AP kan het niet alleen
In Nederland dreigt een dijkdoorbraak wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, hetgeen een grote bedreiging vormt voor onze maatschappij die door de digitalisering steeds afhankelijker is van data(uitwisseling).
23 februari 2021 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Intelligent omgaan met lange processtukken
Aan de maximering van processtukken zijn serieuze risico’s verbonden.
5 januari 2021 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
75 jaar Verenigde Naties
In een periode die, gelet op alle verontrustende ontwikkelingen in de samenleving en op het (internationale) politieke toneel, een kantelpunt dreigt te worden in onze naoorlogse geschiedenis, is het van groot belang de tekst van deze preambule bij het Handvest nadrukkelijk op ons in te laten werken.
3 november 2020 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Grondwet ten onrechte monddood bij debat mondkapjesplicht
Het is gelet op de duidelijke ongrondwettigheid van de mondkapjesplicht niet te verteren dat de betrokken burgemeesters, de veiligheidsregio’s en de minister van VWS het experiment toch hebben doorgezet.
8 september 2020 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Betrouwbare landeninformatie voor eerlijke asielprocedures
De aanbevelingen van ACVZ over de omgang met landeninformatie kunnen niet serieus genoeg worden genomen en misschien moeten er zelfs op korte termijn verdergaande stappen worden gezet.
8 juni 2020 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Naar een nieuwe inburgeringswet: vergeet de gedupeerden van het huidige stelsel niet
Er moet beleid worden geformuleerd voor het afzien, schrappen of matigen van boetes ten aanzien van inburgeraars die geen of weinig verwijt treft.
21 april 2020 Vooraf Tom Barkhuysen
TijdschriftNJB 15 (2020)
Kroniek van het vermogensrecht
Edwin van Wechem en Jac Rinkes
In eerdere kronieken hebben wij opgemerkt dat het enige dat zeker is, is dat alles onzeker is. Deze beschouwing lijkt zich met name in deze tijd van pandemie nog meer dan anders te concretiseren. De wereld, en ook de juridische werkelijkheid, kan er op het moment van het ter perse gaan van deze kroniek volstrekt anders uitzien dan op het moment van het schrijven ervan. De omvang van het (te verwachten) menselijk leed laat zich aanzien als immens, hetgeen ons in algemene zin beangstigt en ook qua gevoelens van relativering beïnvloedt. Met andere woorden: hoe belangrijk is hetgeen wij aan het papier toevertrouwen als de buitenwereld in crisis is? Desalniettemin proberen wij ons bij het schrijven van deze kroniek voor zover mogelijk even van de buitenwereld te abstraheren en u – op onze eigen wijze – weer van de vermogensrechtelijke ins and outs tijdens de kroniekperiode op de hoogte te brengen. En dat waren er nogal wat. Waar het in de vorige kroniekperiode – anders dan in het aansprakelijkheidsrecht – windstil was, woedde er in de onderhavige kroniekperiode storm in alle drie de rechtsgebieden.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek van het algemeen bestuursrecht
Tom Barkhuysen en Willemien den Ouden
Nog net zo dringend als tijdens het schrijven van onze vorige kroniek klinkt de roep om een responsiever bestuursrecht, een overheid die maatwerk levert en een bestuursrechter die intensief toetst en geschillen integraal beslecht. Dat alles met voldoende oog voor de positie van de burger.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek van het straf(proces)recht
Joost Nan
Ook ‘wij van strafrecht’ werken onverdroten door. Noodgedwongen veelal vanuit huis. De schrijver dezes werkt aan de eettafel. Gelukkig was er het afgelopen half jaar voldoende onderzoek, (komende) wet- en regelgeving en jurisprudentie om over te berichten. Of dat over een half jaar ook zo is, valt nog te bezien. De wetgever probeert Nederland veiliger te maken met nieuwe strafbaarstellingen en regels inzake de berechting en de executie van sancties. Ook probeert hij slachtoffers in beide fasen nog sterker te positioneren. In de rechtspraak is vooral te zien dat het strafproces als geheel eerlijk moet zijn verlopen voor de verdachte, eventuele ongeregeldheden ten spijt.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Kroniek van het ondernemingsrecht
Harm-Jan de Kluiver
In deze kroniek wordt eerst stilgestaan bij het allesoverheersende onderwerp dat 2020 zal bepalen: de coronacrisis en de implicaties daarvan in een ondernemingsrechtelijke context. De meest in het oog springende ontwikkeling in dat verband is dat op 8 april jl. een spoedwet bij de Tweede Kamer is ingediend die het mogelijk zal maken om tijdelijk algemene vergaderingen van vennootschappen, verenigingen en coöperaties/onderlinge waarborgmaatschappijen te beleggen zonder fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of leden. Daarna wordt ingegaan op andere grote maatschappelijke thema’s die zich in het ondernemingsrecht doen gevoelen, zoals de breed gedeelde zorgen over klimaatverandering, milieu en diversiteit in beleidsbepalende organen van de onderneming. Vervolgens wordt recente wetgeving belicht op zowel EU- als nationaal niveau. Ten slotte wordt de blik gericht op de highlights van de rechtspraak op de traditionele terreinen van bestuurdersaansprakelijkheid en jurisprudentie van de Ondernemingskamer.

[verder lezen in NAVIGATOR]

En verder de kronieken mededingingsrecht, intellectuele eigendom, internationaal publiekrecht, Europees privaatrecht en Europees strafrecht
Rein Wesseling, Simone Evans, Dirk Visser, Simon Dack, Niels Blokker, Nico Schrijver, Jacobien Rutgers, Koen Bovend’Eerdt, Aart de Vries, Kirsten Heins en Michiel Luchtman
16 april 2020
Blog
De Wet maatschappelijke ondersteuning als proeftuin voor integrale geschilbeslechting in het bestuursrecht
De Wmo-regeling voor integrale geschilbeslechting kan als proeftuin worden beschouwd voor een toekomstige regeling in de Awb maar de noodzaak en urgentie van die Awb-regeling moet niet uit het oog worden verloren.
25 februari 2020 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Lijfsdwang tegen autoriteiten die weigeren vereiste milieumaatregelen te nemen
Moeten Wiebes en Rutte nu ook vrezen voor een verplichte toepassing van lijfsdwang door de Nederlandse rechter indien de staat structureel zou weigeren de Urgenda-uitspraak na te komen?
13 januari 2020 Vooraf Tom Barkhuysen
Blog
Billijker bestuursrecht met minder formele rechtskracht
Het is mooi dat de Hoge Raad en de Afdeling recent belangrijke versoepelingen van de leer van de formele rechtskracht hebben geïntroduceerd, waarbij het van belang is dat zij waken over de rechtszekerheid van betrokken derden, niet overheidspartijen.
11 november 2019 Vooraf Tom Barkhuysen