Taru Spronken is advocaat-generaal bij de Hoge Raad en redacteur van het NJB. Voorheen was zij ook hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht. 

 

Artikelen van Taru Spronken

Blog
Een taal die wij verstaan
Bij het recht op een eerlijk proces is de vertalings- en tolkenbijstand niet het eerste wat in ons opkomt. Toch is een van de meest elementaire voorwaarden dat alle deelnemers elkaar kunnen verstaan en begrijpen.
30 november 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Het humane gezicht van de rechtspraak
Rechters hoeven niet te krampachtig te zijn om op de zitting empathie te tonen. Zolang dat maar met respect in de richting van alle partijen gebeurt, kan dat geen schijn van vooringenomenheid wekken.
28 september 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Vrijheid van verdediging: een déjà vu
Duidelijkheid van het Hof van Discipline - in ieder geval impliciet: het keurslijf van het Besluit inrichting en orde politieverhoor is te strak om een actieve verdediging mogelijk te maken.
29 juni 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Vertrouwen en vertrouwelijkheid
Dat onderling vertrouwen alleen kan worden hersteld door absolute transparantie, is een misverstand. Er moet ruimte worden geschept voor een open en vrije gedachtewisseling zonder gevaar te lopen dat dat achteraf tegen je wordt gebruikt.
12 april 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Leemte in rechtshulp bestuursrecht
Het is te hopen dat de nieuwe Tweede Kamer en minister voor rechtsbescherming bereid zijn te investeren in de gefinancierde rechtsbijstand, en niet alleen op het moment dat het kalf al verdronken is, zoals bij de toeslagenaffaire.
16 maart 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
De zaak Keskin: het EHRM in dialoog met de Hoge Raad
Het EHRM acht – niet voor het eerst – het recht op een eerlijk proces geschonden wegens de onmogelijkheid voor de verdediging om belastende getuigen te ondervragen. De bal ligt nu bij Nederland.
16 februari 2021 Vooraf Taru Spronken
Blog
Nieuwe hoop voor levenslanggestraften
Civiele kamer van de Hoge Raad geeft nieuwe glans aan het ‘recht op hoop’ voor levenslanggestraften
15 december 2020 Vooraf Taru Spronken
Blog
De NJV, een Grand Old Lady van 150 jaar
Het waardevolle van de NJV is en blijft dat zij steeds vooruit zeilt op het tij van de juridische vraagstukken waarvoor wij ons gesteld zien.
29 september 2020 Vooraf Taru Spronken
TijdschriftNJB 33 (2020)
Het gezag van juristen
Ybo Buruma
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020, van Elaine Mak ‘Het gezag van de juristen; een normatieve reflectie’ (preadvies), van Mark Bovens ‘Het gezag van de juristen; een empirische verkenning’ (referent) en Job Buiting ‘Het gezag van de jurist door de lens van veranderingen in het hoger onderwijs’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 9-36, 37-64 en 65-74.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juridische beroepsethiek
Taru Spronken
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020 van Anne Ruth Mackor, ‘Juridische beroepsethiek. Over macht en moraal, softlaw en soft skills, T-vormige juristen en kansen-rechters’ (preadvies) en Jos Silvis ‘Kernwaarden voor juristen?’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 75-107 en 111-140.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Juristen & digitalisering: voorbij vertrouwde grenzen
Corien Prins
Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2020 van Anna Berlee, ‘Digitalisering en disruptie in het recht en de gevolgen voor de juridische professies’ (preadvies) en Eric Tjong Tjin Tai ‘Recht tussen mens en techniek’ (referent), in: De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst, Handelingen NJV, 150e jaargang/2020, Wolters Kluwer 2020, p. 143-173 en 177-198.

[verder lezen in NAVIGATOR]

Excuses belicht vanuit multidisciplinair perspectief
Vincent Geeraets en Rick Maas
In dit artikel worden twee empirische stellingen besproken die veelvuldig betrokken worden in het wetenschappelijke debat over excuses. De eerste claim is dat excuses niet oprecht hoeven te zijn, terwijl de tweede claim behelst dat het loskoppelen van excuses en aansprakelijkheid leidt tot minder juridische procedures. Hoewel beide claims soms met grote stelligheid naar voren worden gebracht, missen zij voldoende wetenschappelijke basis. Methodologisch is er tegen in te brengen dat bevindingen uit een andere discipline niet te snel mogen worden verabsoluteerd en dat het vruchtbaar kan zijn om niet slechts te focussen op één hulpdiscipline, zoals in dit geval de psychologie, maar dat ook inzichten uit andere disciplines, zoals de sociologie en de filosofie, waardevolle inzichten kunnen opleveren. Inhoudelijk wordt geconcludeerd dat de mogelijkheden binnen het recht om betekenisvolle excuses te faciliteren, beperkt zijn. Het al te actief stimuleren van het maken van excuses leidt er al snel toe dat niet de spijtbetuiging, maar de mogelijk gunstige effecten daarvan centraal komen te staan. Excuses verworden op die manier tot een instrumenteel inzetbaar loos gebaar.

[verder lezen in NAVIGATOR]

1 oktober 2020
Blog
112-verschoningsrecht
Heeft degene die vertrouwelijke informatie verstrekt niet ook het recht om te bepalen dat de verschoningsgerechtigde die informatie (in zijn belang) prijs moet geven?
29 juni 2020 Vooraf Taru Spronken