Mr. dr. Rens Koenraad is bijna dertig jaar actief in de bestuursrechtspraak (momenteel bij de rechtbanken Gelderland en Zeeland-West-Brabant) en de wetenschap (momenteel bij de rechtenfaculteit van Tilburg University).

Artikelen van Rens Koenraad

Blog
Corona en vertraagde rechtsbescherming
Laten we soepel omgaan met bezwaar-, beroep- en verzoekschriften die strikt genomen te laat, te vroeg of op de verkeerde manier worden ingediend.
1 april 2020 Gastposts Rens Koenraad
Blog
Corona en vertraagde besluitvorming
De overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, hebben serieuze gevolgen voor de slagkracht van het openbaar bestuur. Vormen de maatregelen een geldige reden voor opschorting van beslistermijnen?
25 maart 2020 Gastposts Rens Koenraad
Blog
Ruimte voor mediation
Auteur plaatst enige kanttekeningen bij het door Kamerlid Van der Steur ingediende wetsvoorstel om het gebruik van mediation tijdens bestuursrechtelijke procedures te stimuleren. Hij betwijfelt of de voorgestelde bepalingen het gewenste effect sorteren.
13 maart 2014 Artikel Rens Koenraad
TijdschriftNJB 10 (2014)
Het voortslepende debat over het kiesrecht voor gedetineerden
Rob van der Hulle
De vraag of gedetineerden het recht zouden moeten hebben om aan verkiezingen deel te nemen, is al jaren onderwerp van een hevig debat in het Verenigd Koninkrijk. Dit debat is opgelaaid naar aanleiding van rechtspraak van het EHRM waarin de Britse wetgeving die gedetineerden categorisch van het kiesrecht uitsluit in strijd wordt geacht met artikel 3 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Op 16 oktober 2013 heeft het Britse Supreme Court zich in dit debat gemengd. Het oordeel van de hoogste Britse rechter zal door gedetineerden waarschijnlijk als een teleurstelling worden ervaren, maar kan niet onverwacht worden genoemd. Het oordeel kan echter evenmin een overwinning voor de Britse regering worden genoemd.
Schikkingscultuur in fraudezaken ondermijnt de rechtsontwikkeling
Céline van Asperen de Boer en Maria van Duijvenbode
Trends uit de Verenigde Staten van Amerika waaien regelmatig over naar Nederland. Zo ook het treffen van (mega-)schikkingen in omvangrijke fraudezaken. Het laatste decennium zijn hier te lande steeds meer substantiële transacties in dergelijke zaken te ontwaren, wat op maatschappelijk onbegrip stuit. En stagneert de rechtsontwikkeling in belangrijke strafrechtelijke leerstukken niet te zeer door deze schikkingscultuur? Om deze vraag te beantwoorden wordt de positie van het OM alsook die van de ‘verdediging’ betrokken. Tot slot wordt een mogelijke oplossing aangeboden.
De Europese procedure voor geringe vorderingen
Adriaan Buyserd
Volgens een recente Eurobarometer heeft 86% van Europa nog nooit gehoord van het bestaan van de Europese procedure voor geringe vorderingen (een Europees alternatief voor reguliere procesvoering bij grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken). Deze onbekendheid lijkt een gemiste kans. Consumenten en bedrijven kunnen grensoverschrijdende schadeclaims tot 2000 relatief eenvoudig zelf uitprocederen. Het voornemen is bovendien dit toepassingsbereik verder te verruimen: er ligt momenteel een wetsvoorstel dit plafond naar 10.000 te verhogen.
Ruimte voor mediation
Rens Koenraad
Enige kanttekeningen bij het door Kamerlid Van der Steur ingediende wetsvoorstel om het gebruik van mediation tijdens bestuursrechtelijke procedures te stimuleren
13 maart 2014