Artikelen van Edward Brüheim

TijdschriftNJB 11 (2018)
De Catch-22 van de intrekking van de wet raadgevend referendum
Wim Voermans
Op 21 december 2017 diende de regering het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum in en één ding wil het kabinet absoluut niet: een referendum over deze intrekkingswet. Om er zeker van te zijn dat dat niet gaat gebeuren, is er een soort dubbel slot op de deur van het voorstel van de intrekkingswet Wrr gezet, de artikelen V en VI. Deze bijzondere bezweringsformules strijden echter met de Grondwet, de Bekendmakingswet, de Aanwijzingen voor de regelgeving, regels van behoorlijk wetgeven, het rechtszekerheidsbeginsel, elementaire logica en ook nog eens met de Wrr zelf. Dat de voorlichting van de Raad van State van 20 februari jl. deze juridische complicaties van het intrekkingswetsvoorstel onder de mat probeert te schuiven, doet daar niets aan af.


Lees het hele artikel in Navigator.

Jeugdsanctie voor jongvolwassen veelpleger?
Ido Weijers
In 2014 werd het adolescentenstrafrecht ingevoerd als uitzonderingsmodaliteit, die bijzondere kennis en oplettendheid bij de betrokken professionals in de strafrechtketen vereisen. Opvallend is echter dat noch de wet, noch de memorie van toelichting daarbij veel steun biedt en voor zover ze dat doen eerder voor verwarring dan helderheid zorgen. Artikel 77c Sr noemt slechts dat de rechter kan besluiten sancties uit het jeugdstrafrecht toe te passen ‘indien hij (daartoe) grond vindt in de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan’. Doordat de focus daarmee eenzijdig is gericht op de onrijpheid van de jongvolwassen dader, is de rechtspraak opgezadeld met een fundamenteel probleem: kan en moet het adolescentenstrafrecht ook worden toegepast bij ernstige misdaden?


Lees het hele artikel in Navigator.

Hoe te bepalen of een aanduiding van een politieke partij verwarrend is?
Edward Brüheim
De Kieswet bepaalt dat het centraal stembureau een verzoek tot registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet afwijzen als de aanduiding verwarrend of anderszins misleidend is voor kiezers. Uit analyse van rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat het daarvoor naar verschillende elementen moet kijken. Het gewicht dat aan elk van deze elementen moet worden toegekend in een concrete besluitvormingsprocedure, is sterk afhankelijk van de casuïstiek.


Lees het hele artikel in Navigator.

Pastafariërs kun je niet serieus nemen
Han Jongeneel
Geloven Pastafariërs dat het Vliegend Spagettimonster de wereld heeft geschapen? De eerste Pastafariër die mij ervan overtuigt dat hij dat écht gelooft, krijgt mijn vergiet.


Lees het hele artikel in Navigator.

Naschrift 'Pastafariërs kun je niet serieus nemen'
Monique Verheij
Pastafariërs kun je niet serieus nemen, volgens rechter Han Jongeneel, waarmee de discussie over dit geloof eigenlijk al in de kiem gesmoord is. Zoals ik ook in mijn artikel anti-Pas(foto)tafarisme heb betoogd, is het niet aan de rechter om een diepgravend onderzoek te doen naar het wel of niet naar maatstaven van een jurist hebben van een serieus (nieuw) geloof. Het is aan de gelovige om uit te leggen wat hij verstaat onder zijn geloofsbelijdenis en het is aan de rechter interpretatieve terughoudendheid te betrachten.


Lees het hele artikel in Navigator.

14 maart 2018
TijdschriftNJB 23 (2017)
Bewijsvergaring in het boeterecht als Chefsache
Oswald Jansen
Met de op 12 april 2017 uitgebrachte conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus is de bewijsgaring in het boeterecht tot Chefsache verheven. De conclusie van de staatsraad A-G raakt veel onderwerpen van bewijsgaring in het formele boeterecht die van belang zijn. Op een aantal opvattingen heeft de auteur kritiek. Zo betwijfelt hij onder meer of de reflexwerking van het zwijgrecht wel bestaat en mist hij, terwijl regelmatig wordt verwezen naar beperking en normering door de beginselen van een goede procesorde, daarvan invulling. De rechtspraktijk heeft behoefte aan een overzicht van uitgangs- of oriëntatiepunten. Ook is het hoog tijd dat de bestuursrechtspraak helder maakt wat precies onder ‘verhoor’ wordt verstaan. Enigszins teleurstellend is ook dat een aanzet tot een corpus bewijsregels dat in het gehele formele boeterecht geldt, uit is gebleven, evenals een bespreking van de rol van het boeterapport als buitengrens van boeteprocedures waar het boeterapport voorafgaat aan het boetebesluit.


Lees het hele artikel in Navigator.

Netherlands Commercial Court
Marishka Neekilappillai
Het concept-wetsvoorstel Netherlands Commercial Court behelst de oprichting van een Engelstalige overheidsrechter in Amsterdam die grote, complexe internationale handelsgeschillen snel en deskundig kan beslechten tegen een verhoogd griffierecht. De Netherlands Commercial Court (NCC) kan de invloed van het Nederlands recht in het internationale handelsverkeer versterken. Een analyse van de NCC als een verschijnsel van regelgevingsconcurrentie op de markt voor geschilbeslechting laat namelijk een innig verband zien tussen de NCC als forum en de internationale positie van het Nederlands recht.


Lees het hele artikel in Navigator.

De cliënt in beeld
Esther Verboon, Gerrita van der Veen, Josje Dikkers en Rob van Otterlo
De markt voor juridische dienstverlening in Nederland is meer dan ooit in beweging en zet concurrentieposities van advocatenkantoren onder druk. Vooral in het midden- en kleinbedrijf maken ondernemers steeds meer gebruik van juridische kennis die ontsloten wordt via internet en neemt concurrentie toe vanwege andere aanbieders die hun juridische adviesdiensten uitbreiden. Het behouden van bestaande mkb-cliënten is voor advocaten dus een prangende kwestie geworden. Deze kwestie vormde de aanleiding voor nader onderzoek naar de volgende vraag: hoe komt loyaliteit bij mkb-cliënten in de advocatuur tot stand?


Lees het hele artikel in Navigator.

De stem van ter beschikking gestelden moet wel kunnen klinken
Swanny Kremer, Charlotte Karman en Frans Koenraadt
In de Grondwet staat dat iedere Nederlander vanaf achttien jaar mag stemmen. Het stemrecht is dan ook een grondrecht. Ook mensen met een tbs-maatregel hebben in beginsel stemrecht; dat recht maakt deel uit van hun (rechts)burgerschap. Bij de afgelopen verkiezingen bleek dat niet iedere ter beschikking gestelde (hierna: tbs-gestelde) zelf in de gelegenheid is zijn of haar eigen stem uit te brengen. Zij kunnen slechts stemmen per volmacht of, als zij verlofmogelijkheden hebben, zelf hun stem uitbrengen mits het verlof (binnen de openingstijden van de stembureaus) op de verkiezingsdag valt.


Lees het hele artikel in Navigator.

Waarom mensen met een verstandelijke beperking geen recht hebben op ondersteuning bij het stemmen
Edward Brüheim en Ron de Jong
Recentelijk publiceerden Van Eijndhoven & Goudsmit in het NJB een bijdrage waarin zij bepleiten mensen met een verstandelijke beperking toe te staan in het stemhokje assistentie te ontvangen bij het invullen van hun stembiljet. Op dit moment kunnen de leden van het stembureau alleen kiesgerechtigden die wegens hun lichamelijke gesteldheid hulp behoeven toestaan om zich in het stemhokje te laten bijstaan. Volgens de beide auteurs is de Kieswet daarmee in strijd met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.


Lees het hele artikel in Navigator.

7 juni 2017
Blog
Waarom mensen met een verstandelijke beperking geen recht hebben op ondersteuning bij het stemmen
Paradoxaal genoeg bewijst het zonder hulp kunnen stemmen dat iemand met een verstandelijke beperking zijn wil met betrekking tot het kiesrecht zelfstandig kan bepalen.
6 juni 2017 Artikel Edward Brüheim Ron de Jong