Meer dan ooit staat gezinshereniging volop in de publieke belangstelling. Door de politieke keuzes van de staatssecretaris wordt het recht op gezinsherenging van asielstatushouders op een onrechtmatige manier aangetast om de druk op de asielopvang te verlagen. Zoals altijd is het gezinsherenigingsrecht volop in beweging, in de volle breedte van asiel tot nareis.

In deze videocursus, georganiseerd door de Stichting Migratierecht Nederland, zullen Corrien Ullersma en Mark Klaassen ingaan op recente ontwikkelingen in beleid en rechtspraak op het gebied van de doorwerking van de EU-Gezinsherenigingsrichtlijn en artikel 8 EVRM. Aan de orde komt onder meer de rechtspraak over de ingestelde wachtperiode voor gezinshereniging en de afwikkeling daarvan. Op het gebied van nareis zal worden ingegaan op de toepassing van de uitspraak van de Afdeling van 26 januari 2022 over bewijsproblematiek en op de rechtspraak van het Hof van Justitie over minderjarigheid. Ten aanzien van reguliere gezinshereniging wordt onder meer de rechtspraak over (vrijstelling van) het middelenvereiste besproken. Ten slotte zullen de ontwikkelingen in de rechtspraak over de toetsing aan artikel 8 EVRM, waaruit blijkt dat er altijd een belangenafweging moet worden gemaakt, aan bod komen.